Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ändamålsenligt hållbarhetsarbete vid AP-fonderna, men mer bör göras

De statliga AP-fonderna bedriver ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete i förhållande till sina uppdrag, men fonderna bör göra mer för att pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling. Även regeringen bör vidta åtgärder, visar Riksrevisionens granskning.

Flicka håller händerna runt och tittar upp för en trädstam i skogsmiljö.

FOTO: HANS BERGGREN

De sex allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, förvaltar ett pensionskapital på cirka 2 400 miljarder kronor. Det övergripande målet är skapa långsiktigt hög avkastning till en lämplig risknivå, så att pensionerna kan tryggas. Dessutom har riksdagen och regeringen uttalat att fondernas verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling.

Riksrevisionens granskning visar att AP-fondernas hållbarhetsarbete är rimligt och ändamålsenligt i relation till deras uppdrag. Hållbarhet kommer till uttryck i fondernas styrdokument och har integrerats i fondernas tillgångsförvaltning och ägarstyrning.

Riksrevisionen bedömer dock att det finns åtgärder som både AP-fonderna och regeringen bör vidta för att de förvaltade fondmedlen ytterligare ska främja riksdagens mål och intentioner om en hållbar utveckling.

För regeringens del handlar det om att ta initiativ till att samma juridiska krav ställs på alla AP-fonderna. I dagsläget har de första fyra AP-fonderna ett lagstiftat hållbarhetskrav på sig, och för Sjunde AP-fonden är detta på gång. Sjätte AP-fonden omfattas dock inte.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Att det ställs samma krav på alla AP-fonderna bör kunna stärka hållbarhetsarbetets effektivitet och legitimitet. Det förtydligar även ansvaret för att beakta hållbarhet och skapar bättre förutsättningar för att nå målen på hållbarhetsområdet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar också att AP-fondernas mål för social hållbarhet bör förtydligas så att de speglar fondernas långsiktiga ambitioner på området. Dessutom bör redovisningen av AP-fondernas arbete med ägarstyrning förtydligas så att det enklare går att följa upp vilka resultat det har givit.

Per Franzén, porträtt.

– Fonderna behöver också säkerställa att deras ägarstyrning fokuseras på bolag och områden där det har störst möjlighet att påverka och göra störst nytta, säger Per Franzén, projektledare för granskningen.

Även regeringens rapportering till riksdagen om pensionsförvaltningens hållbarhet bör utvecklas.

Rekommendationer

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till AP-fonderna:

  • AP-fonderna bör förtydliga sina målsättningar inom social hållbarhet, så att de speglar fondernas långsiktiga ambitioner inom området.
  • Första–Fjärde och Sjunde AP-fonden bör fortsätta att utveckla sitt arbete med miljömässig och social hållbarhet i sin ägarstyrning för att säkerställa att arbetet fokuseras på områden där fonden har störst möjlighet att påverka och göra störst nytta.
  • Första–Fjärde och Sjunde AP-fonden bör utveckla hur rapporteringen kring påverkansarbete och dialoger kan göras tydligare, både då det gäller omfattning och om möjligt vilka resultat som har uppnåtts.
  • Första–Fjärde AP-fonden bör utarbeta gemensamma nyckeltal för investeringar och ägarstyrning som kan göra hållbarhetsredovisningen mer lättillgänglig och resultatinriktad. När så är möjligt bör även Sjätte och Sjunde AP-fonden använda samma nyckeltal så att regeringen kan ge en så samlad bild som möjligt i rapporteringen till riksdagen.
  • Sjätte AP-fonden bör redovisa hur fonden har möjlighet att bidra till FN:s hållbarhetsmål.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till regeringen:

  • Ta initiativ till att förtydliga Sjätte AP-fondens uppdrag i förhållande till föredömlig förvaltning.
  • Utveckla den årliga skrivelsen till riksdagen så att den tydligare svarar på om Första–Fjärde AP-fonden uppfyller de lagstadgade kraven på att fondmedlen förvaltas genom ansvarsfulla investeringar och ett ansvarsfullt ägande.
  • Utveckla skrivelsen så att det samlade resultatet av AP-fondernas hållbarhetsarbete framgår tydligare.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 03 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?