Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Fortsatt ineffektiva energideklarationer för småhus

Systemet med energideklarationer skulle leda till energisnålare byggnader. Riksrevisionens granskning visar att det endast haft små effekter på köparnas val av småhus och ägarnas vilja att energieffektivisera. Bristande uppföljning gör det dock omöjligt att se om energiförbrukningen har påverkats.

Street with villas in diferent colours

FOTO: IMFOTO

Sedan 2009 ska alla småhus som säljs i Sverige ha en energideklaration, som beställs och betalas av husets ägare. Om det går att förbättra byggnadens energiprestanda ska energideklarationen också innehålla rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.

Systemet bottnar i ett EU-direktiv. I Sverige har den kommunala energi- och klimatrådgivningen en viktig roll i genomförandet av EU-direktivet. Rådgivningen finansieras huvudsakligen av staten med drygt 80 miljoner kronor* om året.

Riksrevisionen har granskat om systemet är utformat som ett effektivt styrmedel för energieffektivisering i småhus. Granskningen visar att det endast har små förutsättningar att leva upp till samtliga förväntningar.

En majoritet av husköparna tar del av energideklarationen, men påverkas bara marginellt i valet av hus eller viljan att energieffektivisera. Få husköpare känner till den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Porträtt Emelie Lilliefeldt

– Nästan hälften av köparna uppger att de helt bortser från energideklarationen i valet att köpa ett specifikt hus. De åtgärder som rekommenderas i energideklarationerna genomförs sällan, säger Emelie Lilliefeldt, projektledare för granskningen.

Granskningen visar också att det genomsnittliga antalet rekommenderade åtgärder i energideklarationerna har minskat sedan 2012, tvärt emot riksdagens och regeringens ambitioner.

Systemet kan dock ha haft effekter på huspriserna: småhus i den sämsta energiklassen säljs för 10–11 procents lägre pris än hus i den bästa energiklassen – allt annat lika.

– Vi har inte tillräckligt med information för att fastslå ett orsakssamband, men mycket tyder på att energiklassningen kan ha en signaleffekt på marknaden och därmed öka värdet på småhus med hög energiprestanda, säger Emelie Lilliefeldt.

Även regeringens insatser på området har brister. Till exempel är inte energideklarationerna samordnade med den kommunala energirådgivningen, och det saknas uppföljningsbara mål för energideklarationerna och bidragen till energi- och klimatrådgivningen.

Vidare har ingen uppföljning sedan 2009 gjorts av hur systemet fungerar och påverkar småhusmarknaden, eller om de uppgifter som lämnas i energideklarationerna är korrekta. Kunskapen om resultat och effekter, och om hur väl regelverket fungerar, är därför obefintlig.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Riksrevisionen granskade energideklarationerna när de infördes 2009. Tyvärr måste vi konstatera att flera av de brister som då identifierades fortfarande är aktuella. Regeringen, Boverket och Energimyndigheten behöver se till att energideklarationerna blir mer effektiva., säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

  • Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att överväga att ge Boverket i uppdrag att utreda hur energideklarationerna kan effektiviseras som styrmedel.
  • Boverket rekommenderas bland annat att ta reda på om energideklarationerna ger småhusägarna avsedd information om hur energieffektivisering kan genomföras.
  • Energimyndigheten rekommenderas att ytterligare systematisera uppföljningen av i vilken mån målgrupperna, i synnerhet ägare och köpare av småhus, nås av och använder informationen för energieffektivisering.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

* Fotnot: Texten är uppdaterad, tidigare uppgift om statens kostnader är rättad.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 18 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?