Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bristande effektivitet i arbetet med att stärka arméstridskrafterna

Arbetet med att stärka den svenska arméns operativa förmåga går långsammare än planerat. Brister finns inom planering, analys, styrning och genomförande. Missbedömning av utgångsläget och underfinansiering har försenat och försvårat arbetet, visar Riksrevisionens granskning.

Truppförflyttning på vinterväg.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Riksdagen fattade 2015 beslut om att kraftigt stärka det svenska nationella försvaret, och arméns operativa förmåga att möta ett väpnat angrepp skulle öka under perioden 2016–2020.

Riksdagens beslut fattades efter en lång period av besparingar inom bland annat personal- och materielförsörjning. Under samma period hade det svenska försvaret genomgått en omfattande omstrukturering, med fokus på internationella insatser snarare än förmåga att försvara Sverige. Det har inneburit att Försvarsmaktens förutsättningar att ställa om har varit begränsade.

Riksrevisionens granskning visar att regeringens och Försvarsmaktens arbete inte har varit effektivt i alla delar. Sammantaget har detta lett till att arméförbanden inte har utvecklats på ett ändamålsenligt sätt, och att deras möjligheter att lösa sina uppgifter i krig har begränsats. Dessutom är det inte helt klart hur förbanden ska utformas med personal och materiel i händelse av krig.

Först flera år in i perioden 2016–2020 skaffade sig Försvarsmakten en tillräckligt god bild av arméns skick och förmåga, och informerade regeringen om detta. Riksrevisionens bedömning är att det borde ha skett tidigare. Dessutom hade inköp av nya flygplan och ubåtar trängt undan andra materielprojekt.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Arméns utgångsläge visade sig vara sämre än vad regeringen och Försvarsmakten hade antagit. Vår bedömning är att försvarsinriktningsbeslutet 2015 var underfinansierat i förhållande till vad Försvarsmakten skulle åstadkomma. Armén har i realiteten inte haft möjlighet att uppnå det riksdag och regering beslutat om, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksdagsbeslutet 2015 innebar en helomvändning tillbaka till att Försvarsmakten återigen skulle kunna försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Riksrevisionens granskning visar att det arbetet har varit svårare än förväntat, bland annat beroende på att den tidigare inriktningen ledde till kompetenstapp samt eftersatta inköp och bristfälligt underhåll av materiel.

Porträtt av projektledare Sascha Solman

– Att bygga försvarsförmåga är en komplicerad uppgift som Försvarsmakten ägnat många år åt att utveckla och förfina. Viktiga delar av den kompetensen gick förlorad i samband med omstruktureringen efter år 2000. Det har försenat och försvårat omställningen, säger Sascha Sohlman, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar att regeringens styrning inte har varit tillräckligt tydlig. Dessutom har Försvarsmaktens planering och genomförande haft brister på flera områden, som bland annat lett till ryckighet och fått oförutsedda följdeffekter. Detta gäller såväl materielförsörjning och lagerhållning som transporter och övningsverksamhet.

Rekommendationer

Regeringen rekommenderas att

  • sätta tydliga och uppföljningsbara mål för Försvarsmaktens verksamhet
  • säkerställa att hanteringen av projekt som utgör väsentliga säkerhetsintressen inte tvingar Försvarsmakten till kortsiktiga omplaneringar som får konsekvenser för förbandsproduktionen.

Försvarsmakten rekommenderas att

  • fortsätta att vidareutveckla arbetet med att säkerställa arméns förmåga att mobilisera inom angiven tid, bland annat avseende krigsplacering av materiel
  • säkerställa att arméchefen har tillräcklig rådighet över arméns verksamhet för att kunna planera och genomföra verksamheten på ett effektivt sätt
  • ta fram tydliga konsekvensbeskrivningar av regeringens styrning
  • ta fram behovsanalyser tidigt i processen avseende utvecklings- eller förändringsarbeten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 31 augusti 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?