Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Oklara mål för regeringens bistånd till multilaterala organisationer

Regeringen fattar årligen beslut om drygt 16 miljarder kronor i så kallat kärnstöd till multilaterala organisationer. Riksrevisionens granskning visar att stödet saknar tydliga mål, och att det finns brister i beredning och uppföljning. Sida, som också stöttar multilaterala organisationer, har en mer ändamålsenlig hantering.

Detaljbild av jordglob.

Foto: Aris-Tect Group/Shutterstock

Sverige lägger årligen stora summor på bistånd till multilaterala organisationer, som FN och Världsbanken. Regeringen fattar beslut om pengar som går rakt in i dessa organisationers budgetar (så kallat kärnstöd) medan Sida beslutar om öronmärkt stöd till multilaterala organisationer (så kallat multi-bi-stöd).

Riksrevisionen har granskat regeringens och Sidas arbete med dessa biståndspengar. Granskningen visar att det saknas tydligt formulerade mål i strategier som styr det kärnstöd som regeringen beslutar om.

Några systematiska och dokumenterade uppföljningar av de multilaterala organisationernas resultat, eller hur kärnstöden bidrar till de svenska biståndsmålen, görs heller inte.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det är redan från början en svår uppgift att följa hur svenska biståndspengar bidrar till de multilaterala organisationernas resultat. Det gäller särskilt kärnstödet. Just därför är det viktigt med väl underbyggda beslut och ändamålsenliga uppföljningar. Tydliga mål och god uppföljning bidrar till effektivitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar också att regeringens beslut, och underlagen från Utrikesdepartementet, saknar information om vad som varit avgörande för vilka organisationer som ska få kärnstöd – och hur mycket pengar de ska få.

Till exempel framgår det inte hur styrkor och svagheter med ett visst kärnstöd eller en viss multilateral organisation har vägts in i beslut. Det finns heller inga dokumenterade riskanalyser.

Therese Brolin, porträtt.

– Avsaknaden av riskanalyser innebär att regeringen kan ha missat att ta hänsyn till faktorer som påverkar organisationernas förmåga att nå resultat när de fattat beslut om kärnstöd, säger Therese Brolin, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen riktade liknande kritik i en granskning 2014. Det resulterade i att vissa beslutsprocesser förändrades. Den nya granskningen visar på liknande brister i beslutsunderlag och uppföljning som fanns 2014.

När det gäller Sidas arbete med multi-bi-stödet bedömer Riksrevisionen att det i huvudsak är ändamålsenligt. Däremot är det oklart vad som ligger bakom Sidas riskbedömningar och hur Sida drar lärdomar från tidigare insatser när nya utformas.

Rekommendationer i korthet

Regeringen bör

  • säkerställa att det finns mål i strategier som styr Sveriges kärnstöd
  • säkerställa att Utrikesdepartementet gör en dokumenterad riskanalys inför att regeringen ska fatta beslut om kärnstöd
  • överväga om Utrikesdepartementet, tillsammans med Sida, regelbundet ska göra en samlad uppföljning av stödet till respektive organisation samt av de strategier som styr kärnstödet.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Fakta

Det övergripande målet med svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Ungefär hälften av det svenska biståndet – cirka 27 miljarder kronor årligen – ges som stöd till multilaterala organisationer som Förenta nationerna (FN), Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och globala fonder.

En del av stödet ges som så kallat kärnstöd, som går till en multilateral organisations centrala budget. Det är regeringen som beslutar om kärnstöd. Under 2019 uppgick Sveriges kärnstöd till drygt 16 miljarder kronor.

Även Sida hanterar och beslutar om stöd till multilaterala organisationer. Sidas stöd kallas för multi-bi-stöd och är öronmärkt för att exempelvis användas i ett specifikt land eller inom ett tematiskt område. Under 2019 uppgick multi-bi-stöden till 11 miljarder kronor.

Riksrevisionens granskning omfattar både kärnstöd och multi-bi-stöd. Granskningen omfattar långsiktigt utvecklingssamarbete, men inte humanitärt bistånd. Riksrevisionen har inte granskat resultaten av det svenska biståndet eller påverkansarbetet gentemot multilaterala organisationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 02 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?