Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bristfälliga åtgärder mot tågförseningar

Kvalitetsavgifter och regressrätt infördes för att motverka förseningar inom järnvägstrafiken. Riksrevisionens granskning visar att antalet förseningar trots det inte har minskat totalt sett, och att det bland annat beror på brister i styrmedlens konstruktion.

Klocka på tågperrong.

Foto: Johan Alp

För att minska störningarna i järnvägstrafiken har regering och riksdag infört de två styrmedlen kvalitetsavgifter och regressrätt*. Riksrevisionen har granskat om styrmedlen fungerar som det var tänkt. Den övergripande slutsatsen är de saknar vissa förutsättningar för att effektivt kunna motverka tågförseningar.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Kvalitetsavgifter och regressrätt har på en övergripande nivå inte påtagligt minskat problemen med förseningar – varken de som orsakas av brister hos järnvägsföretagen eller de som beror på fel inom driftledningen eller järnvägsinfrastrukturen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen har identifierat ett antal brister i de båda systemens konstruktion och tillämpning. Till exempel har kvalitetsavgifterna inte baserats på tillräckligt bra analyser av hur de ska leda till färre förseningar.

Bristerna har också lett till att de administrativa kostnaderna för regressystemet har blivit oproportionerligt stora i förhållande till de ersättningar som betalas ut, samt att planering, prioritering och genomförande av förebyggande åtgärder inte gjorts på det mest effektiva sättet.

Granskningen visar vidare att regressrätt endast kompenserar godstrafikföretagen för en mindre del av kostnaderna vid förseningar, och att den omfattande manuella hantering som systemet kräver i vissa fall gör det ekonomiskt ointressant för järnvägsföretagen att ansöka om ersättning.

Det saknas dessutom effektiva incitamentsstrukturer inom Trafikverket eftersom kostnaderna för förseningarna inte belastar de verksamhetsområden som är ansvariga för bristerna.

Sherzod Yarmukhamedov, porträtt.

– Kvalitetsavgifterna är mer fördelaktigt utformade för järnvägsföretag än för Trafikverket, vilket gör att Trafikverket betalar mer trots att de orsakar mindre förseningar. Det beror bland annat på att Trafikverket betalar för alla sina förseningar medan järnvägsföretagen inte betalar för sina så kallade följdförseningar, säger Sherzod Yarmukhamedov, projektledare för granskningen.

Rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas att följa upp och se över regressystemets kostnadseffektivitet och styreffekt. Om det saknas förutsättningar till förbättringar bör regeringen överväga att föreslå riksdagen att lägga ner regressystemet för inrikes trafik.

Trafikverket rekommenderas bland annat att göra en analys av vilken nivå för järnvägens punktlighet som är mest samhällsekonomiskt effektiv. Denna analys bör ligga till grund för kvalitetsavgifternas strukturer och nivåer, så de ger aktörerna tillräckliga incitament att minska sina störningar.

Trafikverket bör även utveckla metoder och arbetssätt för att registrera orsakskoder för järnvägsföretagens följdförseningar, samt ta fram en plan för att införa kvalitetsavgifter för järnvägsföretagens följdförseningar.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

* Kvalitetsavgifter och regressrätt

Kvalitetsavgifterna innebär att den part (till exempel en infrastrukturförvaltare) som orsakar en försening ska betala en avgift till den andra parten (till exempel ett järnvägsföretag).

Regressrätt är ett komplement till detta, och innebär att järnvägsföretag kan begära ersättning för sina (och sina kunders) merkostnader när en infrastrukturförvaltare orsakar en försening.

Sherzod Yarmukhamedov, porträtt. Till höger ligger en play-ikon på en grå bagkgrund.

Presentation av granskningen

Se en kort videopresentation av granskningsrapporten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 april 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?