Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndigheternas digitala tjänster behöver bli bättre

Statliga myndigheters arbete med att utveckla digitala tjänster går långsamt och har kvalitetsbrister, som gör det svårt för privatpersoner att fullt ut använda tjänsterna. Myndigheterna behöver förbättra de digitala tjänsterna, och regeringen behöver intensifiera arbetet med att göra det möjligt för myndigheterna att dela information med varandra.

Ung kvinna sitter lutad över dator.

FOTO: MASKOT

Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Riksrevisionen har granskat statens insatser för att utveckla digitala tjänster riktade till privatpersoner, som används till exempel när en person blivit sjuk eller arbetslös, fått barn, påbörjat studier eller blivit utsatt för brott.

Den övergripande slutsatsen är att arbetet inte har varit tillräckligt effektivt. De digitala tjänsterna håller godtagbar kvalitet, men det finns betydande möjligheter till förbättringar. Bristerna handlar bland annat om att

  • begrepp ofta är tekniska, eller myndighetsinterna, och svåra att förstå
  • ansökningar inte kan pausas
  • det saknas möjlighet till interaktion mellan användare och myndighet
  • synpunkter inte kan lämnas direkt i tjänsten
  • användare behöver lämna samma uppgift flera gånger
  • tjänsterna inte kan användas säkert av personer med skyddade uppgifter.

Riksrevisionen konstaterar också att myndigheterna arbetar på olika sätt med digitala tjänster riktade till privatpersoner. Det finns inte någon etablerad så kallad best practice, och de olika slutprodukterna skiljer sig kraftigt åt. Dessutom finns det flera exempel på att samarbete mellan myndigheter, som skulle kunna förbättra kvaliteten på de digitala tjänsterna, ännu inte kommit till stånd. Sådant samarbete försvåras av att lagstiftning förhindrar att myndigheterna delar information med varandra.

Helena Lindberg, porträtt.

– Att myndigheterna inte kan dela information hindrar effektiviteten inom flera områden, vilket vi har sett även i tidigare granskningar. Regeringen behöver undanröja dessa hinder för att arbetet ska bli effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen bedömer vidare att myndigheterna inte tillräckligt involverar användare när de utvecklar de digitala tjänsterna.

Linnea Sandell, porträtt.

– Myndigheterna behöver arbeta mer systematiskt med att involvera användarna. Det skulle leda till en avsevärd förbättring av användbarhet och tillgänglighet. Att säkerställa tillgänglighet kräver betydligt mer än enstaka punktinsatser, säger Linnea Sandell, projektledare för granskningen.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har till uppgift att samordna och stödja den offentliga förvaltningens arbete med digitalisering. Granskningen visar att Digg haft en förhållandevis passiv roll och att dess arbete fått blygsamt genomslag i myndigheterna. Digg lägger också relativt lite resurser på arbetet med digital tillgänglighet. Riksrevisionen bedömer att bristerna delvis beror på att regeringens styrning har varit ryckig och kortsiktig.

Rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas bland annat att

  • intensifiera arbetet med att undanröja rättsliga hinder
  • klargöra Diggs roll samt regeringens förväntan på tillsyn och främjande av digital tillgänglighet.

De myndigheter som tillhandahåller digitala tjänster till privatpersoner rekommenderas bland annat att

  • säkerställa att användare involveras vid utveckling av digitala tjänster
  • säkerställa att tjänsterna kan användas av individer med skyddade personuppgifter.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 mars 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?