Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om universitet och högskolor använder tillgängliga resurser på ett effektivt sätt eller om det finns en potential att öka effektiviteten i resursanvändningen.

Granskningen visade att lärosätena hade en hög effektivitet men att det fanns en förbättringspotential. När de 30 lärosätena jämfördes med varandra framstod ungefär hälften av dem som fullt effektiva. Det fanns därmed en potential för ett effektivare resursutnyttjande vid de övriga lärosätena. Förbättringspotentialen var dock inte jämnt fördelad. Ett flertal lärosäten låg relativt nära ett effektivt resursutnyttjande, medan det för andra lärosäten fanns en relativt stor förbättringspotential.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att ge Högskoleverket, Statistiska centralbyrån och Vetenskapsrådet i uppdrag att i samråd utveckla metoder för mätningar av effektivitets- och produktivitetsutvecklingen inom högskolesektorn och genomföra dessa. Vidare rekommenderades lärosätena att initiera ett internt utvecklingsarbete med syfte att främja ett effektivare utnyttjande av resurser.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningen angav regeringen att den har ett behov av en samlad bild av effektiviteten i högskoleverksamheten som en del i sitt beslutsunderlag. Regeringen avsåg att förtydliga Högskoleverkets uppdrag att följa universitetens och högskolornas resursutnyttjande i syfte att bistå regeringen med ett sådant underlag.

Regeringen avsåg också att ge Högskoleverket i uppdrag att utveckla metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutveckling. Högskoleverket skulle utföra uppdraget i samverkan med Verket för innovationssystem för att också omfatta metodutveckling när det gäller effektivitet och produktivitet i lärosätenas uppgift att samverka med det omgivande samhället och verka för att högskolans forskningsresultat kommer till nytta. Uppdraget skulle genomföras i samverkan med universitet och högskolor och andra berörda myndigheter. I uppdraget ingick att översiktligt kartlägga arbetet med att öka högskolesektorns effektivitet i andra länder. Uppdraget meddelades i Högskoleverkets regleringsbrev för 2012.

I och med att Högskoleverket lades ner den 31 december 2012 övergick uppdraget om att följa lärosätenas resursutnyttjande till den nybildade myndigheten Universitetskanslersämbetet. Enligt regleringsbrevet för 2013 ska ämbetet granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor och utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten. Hittills har inga resultat av arbetet publicerats. Universitetskanslersämbetet avser dock att redovisa resultat av arbetet på myndighetens webbplats.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?