Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat i vilken utsträckning, och till vilka kostnader, som skattebefrielsen för biodrivmedel bidrar till att uppnå riksdagens klimatmål.

Granskningen visade att skattebefrielsen var ett dyrt och trubbigt sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Regeringens beslut om skattebefrielse var kortsiktiga och oförutsägbara och gav inte förutsättningar för avsedd teknikutveckling. Regeringen hade inte heller följt upp och kommenterat skattebefrielsens totala omfattning eller effekter. Det faktum att skattebefrielsen skulle uppnå flera syften bidrog till brist på transparens.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att förbättra sin redovisning och uppföljning av skattebefrielsen. Regeringen borde tydligare redovisa hur skattebefrielsen i kombination med tullvillkor påverkar svensk produktion, import och användning av biodrivmedel. För att ge företag och konsumenter rimliga planeringsförutsättningar borde regeringen också klargöra den fortsatta hanteringen av skattebefrielsen. På längre sikt behövs en analys av vilka styrmedel som på bästa sätt når klimatmålen.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten redovisade regeringen inga särskilda åtgärder. Regeringen angav att arbetet fortsätter med att samordna de ekonomiska styrmedlen på klimat- och energiområdet så att den önskvärda styrningen blir samhällsekonomiskt effektiv. Arbetet omfattar bland annat ett analysarbete för att ta fram förslag på en skattemässig hantering av biodrivmedel när statsstödsgodkännandet löper ut den 31 december 2013.

I budgetpropositionen för 2013 föreslog regeringen att skattebefrielse för biodrivmedel från och med 2013 ska ske genom lag och inte som tidigare genom regeringens dispensbeslut. Regeringen redovisade också en bedömning av hur de ekonomiska styrmedlen för biodrivmedel bör utformas efter 2013. Ett utredningsarbete pågår med inriktningen att ett kvotpliktssystem, dvs. krav på viss inblandning av biobränsle i bensin och diesel, ska börja tillämpas från och med den 1 maj 2014.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection