Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Banverket/Trafikverket och Botniabanan AB har genomfört planering och byggande av Botniabanan så att ändamålen nåtts. Kostnaderna för att nå dessa ändamål har också undersökts.

Granskningen visade att intentionerna med Botniabanan inte hade nåtts. Botniabanan är, för att fungera som avsett, beroende av följdinvesteringar som inte var klara vid invigningen av Botniabanan. Banverket och regeringen saknade systemperspektiv i planeringen. Planeringen av omkringliggande banor samordnades därför inte med utbyggnaden av Botniabanan. Vidare var beslutsunderlagen inte rättvisande för antalet tåg som skulle kunna trafikera banan, restidsberäkningarna och den totala kostnaden. Enligt granskningen var den totala kostnaden för att förverkliga Botniabanan 140 procent högre än vad som uppskattades inför beslutet. Granskningen visade även att Trafikverkets och regeringens information om infrastrukturinvesteringar var bristfällig.

Regeringen rekommenderades att utveckla direktiven i åtgärdsplaneringen och styra mer aktivt i den fortlöpande planeringen av infrastruktur. Trafikverket rekommenderades att utveckla definition och avgränsning av projekt, utveckla analyser i åtgärdsplaneringen, förbättra kvalitetssäkring och uppföljning samt säkerställa att dokumentation bevarades.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten hänvisade regeringen till tidigare vidtagna åtgärder. Regeringen anförde vidare att infrastrukturplaneringen behövde effektiviseras så att transportinfrastrukturen snabbare kan utvecklas och möta samhällets behov. I prop. 2011/12:28, Planeringssystem för transportinfrastruktur, föreslog regeringen förenklade förfaranden på flera områden i planeringssystemet.

Regeringen angav också i skrivelsen att Trafikverket hade arbetat med systemanalyser och skulle utveckla dessa ytterligare till kommande planeringsomgångar. Vidare angav man att det alltid krävs avgränsningar i projekt, men att arbetet kan förbättras. För uppskattning av kostnader hänvisade regeringen till Trafikverkets arbete med successiva kalkyler. De nya arbetssätten förväntades leda till bättre beslutsunderlag.

I skrivelsen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? (RiR 2012:21) angav regeringen att den i det nya planeringssystemet fastställer en långsiktig plan för utveckling av transportsystemet. Vissa projekt pekas ut och måste i en fortsatt detaljplanering kvalificera sig för ett definitivt beslut om genomförande. Enligt regeringen är det inte effektivt att samtidigt besluta om medel till alla delar av ett stort projekt och framtida anslutningar. Resurserna bör fördelas på flera olika åtgärder samtidigt i olika delar av transportsystemet. Därför krävs ofta en etappindelning av stora infrastrukturprojekt eller genomgripande systemförändringar. Förhandlingsuppgörelser mellan regioner och staten har medfört att beslutsunderlag har lett till systemlösningar.

Enligt regeringen har kraven ökat på Trafikverket att säkerställa kvaliteten och uppföljningen av stora väg- och järnvägsinvesteringar. Uppföljningen av de samhällsekonomiska effekterna har blivit bättre och bör enligt regeringen arbetas in, bland annat för att säkerställa erfarenhetsåterföringen. Enligt Trafikverket kommer beslutsunderlagen för alla namngivna åtgärder i långsiktiga planer att kvalitetssäkras nationellt. Regeringen bedömer att det nya planeringssystemet med årliga beslut ger ökade möjligheter att utveckla redovisningen av infrastruktursatsningarna.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?