Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om myndigheterna gjort rimliga prövningar om de själva ska producera den it-kapacitet myndigheten behöver eller om de ska outsourca hela eller delar av den.

Granskningen visade att de flesta myndigheter inte hade gjort rimliga prövningar av om den egna myndigheten eller någon annan aktör var bäst lämpad att producera den it som behövdes. Det kunde medföra risk för att myndigheterna inte producerade sin it på det mest effektiva sättet. Förklaringar till avsaknaden av prövningar var bland annat att myndigheterna hade dålig kontroll över sina it-kostnader, brister i den interna styrningen av it verksamheten, svårtillämpbara regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) i kombination med brister i myndigheternas beställarkompetens med mera.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att ta fram riktlinjer för myndigheternas prövning av om it ska utföras inom eller utom myndigheterna samt skapa en struktur för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i frågor som rör sourcing.

Riksrevisionen rekommenderade också att myndigheterna borde säkerställa sin beställarkompetens i sourcingfrågor, samt regelbundet genomföra prövningar av om it ska utföras inom eller utom myndigheten.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten angav regeringen att den avsåg att fortsätta bereda frågan om myndigheters outsourcing av it-tjänster.

Av en enkätundersökning som E-delegationen genomförde under våren 2011 framgick att det då inte hade skett någon förändring i myndigheternas arbete med sourcingstrategier eller med informationsklassificering jämfört med vad som framkom i Riksrevisionens granskning.

Regeringen beviljade 2011 medel till E-delegationen för att genomföra förstudier inom e-förvaltningsområdet. Syftet var att identifiera möjligheter till effektivisering av myndigheternas it-drift över departements- och myndighetsgränser och att föreslå hur sådana lösningar kan utformas. Riksrevisionens granskning skulle beaktas i arbetet. Försäkringskassan är uppdragsansvarig för delegationen.

I förstudien Effektiv IT-drift föreslår Försäkringskassan två alternativa inriktningar, en som innebär att regeringen ålägger myndigheterna att konkurrensutsätta it-driften och en som innebär att statlig it-drift koncentreras till en särskild aktör som i sin tur åläggs att konkurrensutsätta utförandet. Förstudien presenterades för E-delegationen i juni 2012 och har remitterats till de myndigheter som ingår i delegationen. Delegationens ledamöter har valt att inte ta ställning till slutsatserna i rapporten, utan önskade en djupare analys inom vissa områden. En sådan analys pågår och beräknas bli klar till sommaren 2013.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?