Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat vilka åtgärder regeringen och myndigheterna har vidtagit för att säkerställa att it-stödet bidrar till ett effektivt ärendeflöde i rättskedjan. Granskningen omfattade regeringen, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Granskningen visade att regeringen och myndigheterna, trots vissa tydliga förbättringar och insatser efter 2009, ännu inte hade tillräckliga förutsättningar på plats för utveckling av ett effektivt it-stöd i rättskedjan. De totala kostnaderna för myndigheternas it-verksamheter var betydande och hade ökat. Ett urval av kritiska it-projekt på myndigheterna var försenade och fördyrade. Granskningen visade vidare att myndigheternas registerförfattning inte gav tillräckliga förutsättningar för att utveckla it-stödet i rättskedjan. I arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) hade få konkreta resultat om it-baserad informationsöverföring uppnåtts och regeringen hade ingen långsiktig planering för RIF-arbetet efter första etappen. Det var svårt för myndigheterna att avveckla gamla system, genomföra projekt och långsiktigt planera för olika insatser. De hade inte samverkat tillräckligt för att analysera behov av it-stöd och relaterade risker. Det fanns problem med kompetensförsörjningen i it-verksamheten och konsultberoendet var högt. I myndigheternas riskanalyser hade man inte tagit med risk för brister i intern styrning och kontroll av it-verksamheten.

Myndigheterna rekommenderades att förbättra sin styrning av it-verksamheten. Regeringen rekommenderades att, avseende RIF-arbetet, överväga möjligheten att tydligare styra och samordna det fortsatta utvecklingsarbetet. Man borde ta fram en långsiktig plan för det fortsatta RIF-arbetet, samtidigt som man säkerställer informationsförsörjningen i rättskedjans huvudflöde och utreder behov av anpassning av registerförfattningar. Regeringen borde även pröva rådets verksamhetsform och mandat för att åstadkomma samverkan. Regeringen rekommenderades också att förbättra uppföljningen av myndigheternas it- verksamhet, ställa krav på ökad samverkan mellan myndigheterna och säkerställa en fungerande upphandlingssamordning för it-utvecklingsområdet.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten redovisade regeringen flera initiativ som tagits sedan 2009 för att förbättra rättsväsendets informationsförsörjning. Man hade samordnat arbetet med planering och genomförande i en projektorganisation och regeringen avsåg att fatta beslut om den fortsatta inriktningen av utvecklingsarbetet. Regeringen hade också tillsatt en utredning för att göra en översyn av registerlagstiftningen.

Vidare aviserade regeringen i skrivelsen en utredning om behov av författningsändringar för arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning. Regeringen beredde även ett förslag till ny lagstiftning för åklagarväsendets personuppgiftsbehandling, och det pågick en översyn av den rättsliga regleringen av domstolarnas behandling av personuppgifter. Regeringen redogjorde också för redan vidtagna och pågående åtgärder på myndighetsnivå.

I en departementspromemoria 2013 lämnas förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter i de allmänna domstolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas samt hyres- och arrendenämndernas rättskipande och rättsvårdande verksamhet – en domstolsdatalag. Lagen föreslås gälla från april 2014.

I maj 2012 uppdrog Justitiedepartementet åt en konsultfirma att göra en organisations- och arbetsprocessanalys av RIF-arbetet vid vissa myndigheter, bland annat Domstolsverket. I redovisningen våren 2013 bedömdes bland annat att RIF behövde förtydligas och förenklas samt att samverkan och samordning mellan de berörda myndigheterna behövde förbättras.

I regleringsbreven för 2014 fick de så kallade RIF-myndigheterna fortsatt uppdrag att samordna informationsförsörjningen i brottsmålsprocessen. Myndigheterna ska bland annat bistå Regeringskansliet med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler.

På myndighetsnivå sker förbättringar av it-styrningen, även om problem kvarstår på vissa håll. Regeringen gav i september 2013 Statskontoret i uppdrag att utreda orsakerna till brister när det gäller Polisens it-styrning. De iakttagelser som Statskontoret redovisade i december 2013 stämmer i stort med de problem som Riksrevisionen noterade i granskningen två år tidigare.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?