Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat genomförandet och utfallet av regeringens uppdrag till trafikverken att sluta avtal om medfinansiering av statliga väg- och järnvägsinvesteringar inom ramen för åtgärdsplaneringen 2010.

Granskningen visade att uppdraget var oklart formulerat och innehöll målkonflikter. Utfallet av de drygt 50 förhandlingarna med olika intressenter om medfinansiering innebar bland annat oklar ansvarsfördelning för infrastrukturen med risk för godtycke och lägre samhällsekonomisk effektivitet i hela åtgärdsplanen, då medfinansierade projekt med lägre nytta konkurrerade ut mer lönsamma projekt utan medfinansiering.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att återgå till en samhällsekonomisk prioriteringsgrund där finansieringsform inte spelar in och utveckla tydliga principer för statens ansvar för infrastrukturen. Vid framtida finansieringsförhandlingar borde regeringen se över hur inblandade aktörers drivkrafter kan balanseras, så att allmänintresset får en tydlig plats. Regeringen borde också utreda hur brukaravgifter kan utformas effektivt och likformigt. Slutligen rekommenderades regeringen att överväga att sänka taket för förskotteringar och förtydliga deras syfte.

Trafikverket rekommenderades att förbättra kvaliteten i underlagen för investeringsprojekt och att utveckla metoder för att värdering, beräkning och behandling av lokala nyttor ska bli likformig och transparent. Verket borde också anpassa sina interna rutiner kring externa aktörers förskotteringar av infrastrukturprojekt till riktlinjerna i myndighetens regleringsbrev.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten angav regeringen att den hade föreslagit en ny ordning för infrastrukturplanering som, tillsammans med åtgärder inom Trafikverket, skulle lösa de problem som Riksrevisionen pekade på. Trafikverket hade bland annat tagit fram en rutin för förvaltning av medfinansieringsavtal och avsåg att förbättra processen för att förhandla om medfinansiering och för att ta fram medfinansieringsavtal.

I propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur (prop. 2011/12:118) föreslog regeringen förändringar för att komma tillrätta med de problem kopplade till kvalitet och transparens som Riksrevisionen tog upp i granskningen samt i parallellgranskningen om Citybanans regionala medfinansiering. Bland annat ska eventuella alternativa finansieringslösningar vara helt utredda för de projekt som ska genomföras i närtid. Vidare ska de effekter den föreslagna finansieringslösningen för med sig redovisas. Trafikverkets förslag kommer, enligt propositionen, att remitteras till Trafikanalys, som ska granska och analysera de samhällsekonomiska kalkyler, finansieringslösningar med mera som ligger till grund för Trafikverkets förslag. Trafikutskottet tillstyrkte propositionen.

I infrastrukturpropositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) menade regeringen att medfinansiering kan vara ett bra sätt att åstadkomma effektiva lösningar i transportsystemet. Angående ansvars- och finansieringsfördelning bör andra intressenters bidrag avse tillägg eller andra förbättringar i förhållande till grundutföranden av åtgärder som helt finansieras med statliga anslag. Samtidigt menade regeringen att medfinansiering av åtgärders grundutföranden ändå är tänkbar och angav ett antal aspekter som Trafikverket borde beakta.

Enligt propositionen ska medfinansiering vara frivillig och initieras av den medfinansierande parten. Övriga premisser ska också tydliggöras så att medfinansiering varken är eller uppfattas vara ett sätt att "köpa sig förbi kön". Avseende brukaravgifter såg regeringen en ökad grad av finansiering via sådana. Regeringen föreslog riksdagen att ta ställning till varje fall av alternativ finansiering för transportinfrastruktur.

I betänkandet Transportsystemets inriktning (2012/13:TU2) behandlar trafikutskottet bland annat denna granskning, granskningen om Citybanans regionala medfinansiering och infrastrukturpropositionen. Med anledning av de brister som Riksrevisionens granskningar visade i fråga om regeringens medfinansieringspolitik biföll utskottet ett antal följdmotioner och föreslog att regeringen skulle tillkännages att den borde utarbeta tydligare principer för att komma till rätta med bristerna. Regeringen har tagit hand om tillkännagivandet i direktiven till Trafikverket inför åtgärdsplaneringen 2014–2025. Regeringen menar att samma utgångspunkter ska gälla för prioritering av projekt oberoende om de medfinansieras eller inte. Dock ska det göras en särskild bedömning av de medfinansierade projektens lokala nytta och medfinansiering ska ses som en indikation på samhällsekonomisk nytta. Det skulle kunna tolkas som att medfinansierade projekt kan komma att prioriteras före andra i åtgärdsplanen.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?