Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om regeringen, berörda myndigheter och det av staten delägda bolaget Miljöstyrningsrådet har använt styrmedlet miljökrav i offentlig upphandling på ett effektivt sätt så att det bidrar till etappmålet 2020 för det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Miljökrav i offentlig upphandling är ett av statens styrmedel för att uppnå detta etappmål.

Granskningen visade att regeringens styrning av arbetet med miljökrav i offentlig upphandling behövde stärkas för att öka effektiviteten i styrmedlet. Den handlingsplan som fanns för styrmedlet saknade en tydlig inriktning mot etappmålet 2020 och övriga prioriterade miljökvalitetsmål. Handlingsplanens mål var i stället inriktade mot själva processen att ställa miljökrav. Uppföljningen av dessa mål gav inte underlag för att bedöma om styrmedlet bidragit till minskad klimatpåverkan. Handlingsplanen var vidare inte uppdaterad och det var oklart vilka uppdrag som fortfarande gällde. Miljöstyrningsrådets ägardirektiv hade inte heller uppdaterats. Det saknades även ett utpekat samordningsansvar för styrmedlet, och Miljöstyrningsrådet och Konkurrensverkets information till upphandlare var inte helt samstämmig.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att uppdatera uppdragen i handlingsplanen och knyta den tydligare till etappmålet 2020. Regeringen rekommenderades också att peka ut ett ansvar för samordning av arbetet med styrmedlet och säkerställa att den information som ges till upphandlare är samstämmig. Vidare borde regeringen utreda om det går att peka ut prioriterade produktgrupper i förordning, som regeringen gjort när det gäller statens inköp av miljöbilar. Det skulle kunna bidra till minskad miljöpåverkan till låga kostnader.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i huvudsak i Riksrevisionens övergripande slutsats att styrningen behövde stärkas för att öka effektiviteten i arbetet med miljökrav i offentlig upphandling. Regeringen avsåg dock att invänta resultatet av pågående utredningar och initiativ innan den vidtog åtgärder. Bland annat hänvisade regeringen till EU:s pågående översyn av upphandlingslagstiftningen.

Upphandlingsstödsutredningen presenterade betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) i april 2012. Utredningen refererade till Riksrevisionens granskning och Riksrevisionen har också yttrat sig över betänkandet. Ett förslag i betänkandet var att inrätta en ny myndighet för upphandlingsstödet, bland annat för att skapa förutsättningar för en starkare styrning och samordnad information. Regeringen har sedermera beslutat att detta stöd ska samlas och inrättas vid Konkurrensverket under första hälften av 2014.

Upphandlingsutredningen 2010 presenterade sitt slutbetänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) i mars 2013. Flera av de förslag som Riksrevisionen lämnade i sin granskning togs upp av utredningen. Riksrevisionen har yttrat sig över betänkandet. Betänkandet är föremål för beredning i Regeringskansliet.

EU-kommissionen presenterade i december 2011 förslag till nya direktiv om offentlig upphandling. EU-parlamentet antog de nya direktiven i januari 2014. Direktiven innebär bland annat flera möjligheter att beakta miljöhänsyn i upphandlingarna. Direktiven ska vara genomförda i medlemsstaterna senast inom 24 månader från ikraftträdandet.

Regeringen kommer under 2014 att prioritera arbetet med att genomföra EU:s nya upphandlingsdirektiv. Arbetet med att genomföra direktiven har påbörjats, dels i utredningen om genomförandet av EU:s direktiv om offentlig upphandling (redovisning i maj 2014), dels i arbetet med en departementspromemoria som behandlar de delar av direktiven som utredningen inte omfattar. I samband med genomförandet behandlar regeringen också Upphandlingsutredningens förslag.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?