Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, inte en yrkesförsäkring. Det finns dock en risk att vissa branscher med kraftiga variationer i sysselsättningen kan komma att subventioneras av arbetslöshetsförsäkringen genom att de som anställs när efterfrågan på arbetskraft är hög försörjer sig på arbetslöshetsersättning mellan till exempel säsongsanställningar.

Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen granskade 2010 regeringens styrning och Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) arbete med säsongsarbetslösa. Med säsongsarbetslösa menas personer som är anställda viss del av året och som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen mellan anställningar och följer detta mönster under en längre tid.

Granskningen visade att det samhällsekonomiska värdet av de extra varor och tjänster som de säsongsarbetslösa skulle ha producerat om de hade arbetat hela året uppgick till cirka 250 miljoner kronor per år. Den visade också att IAF inte hade nyttjat sitt bemyndigande att meddela föreskrift som begränsade säsongsanställdas rätt till arbetslöshetsersättning. IAF ansåg attgruppen säsongsarbetslösa var för liten och för heterogen för att det skulle vara möjligt att meddela en tillämpbar föreskrift. Riksrevisionen bedömde att IAF:s prioritering var rimlig.

Granskningen visade också att förändringar som infördes i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen 2007 kunde komma att bidra till en fortsatt
minskning av antalet säsongsarbetslösa. Granskningen visade på svagheter i Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket för de säsongsarbetslösa.

Arbetsförmedlingen rekommenderades att ge säsongsarbetslösa likvärdig tillgång till Arbetsförmedlingens tjänster i form av arbetsmarknadspolitiska program som övriga arbetssökande och att arbeta mer inriktat för att få de säsongsarbetslösa att aktivt söka arbete.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen angav att den inte hade för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Av skrivelsen framgick också att inte heller Arbetsförmedlingen hade för avsikt att vidta några mer omfattande åtgärder med anledning av granskningen. Myndigheten menade att insatser måste utgå från en bedömning av de säsongsarbetslösas individuella behov och förutsättningar på samma sätt som för övriga arbetslösa. Vidare framgick att IAF inte hade för avsikt att utfärda föreskrifter som gäller säsongsarbetslösa av de skäl som angavs i Riksrevisionens rapport.

Arbetsmarknadsutskottet ansåg att det var av stor betydelse att upprätthålla arbetslöshetsförsäkringens karaktär av omställningsförsäkring. Utskottet ställde sig bakom regeringens bedömningar och föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

Regeringen har under perioden 2011–2014 inte vidtagit några åtgärder med anledning av de rekommendationer som Riksrevisionen förde fram i
rapporten. Regeringen hänvisar dock till några regelverksförändringar som införts för alla arbetssökande och som kan ha bäring på säsongsarbetslösa.

Sedan 2012 är det möjligt för säsongsarbetslösa personer, liksom för andra arbetssökande, att efter en individuell bedömning få del av tidiga aktiva insatser från Arbetsförmedlingen. Från den 1 september 2013 ställs krav på samtliga arbetslösa att regelbundet redovisa sina jobbsökaraktiviteter i en aktivitetsrapport. Aktivitetsrapporten ska förbättra Arbetsförmedlingens möjligheter att följa upp arbetssökandet och identifiera sökande som har behov av extra stöd i sitt arbetssökande. Aktivitetsrapporten utgör också ett viktigt underlag vid Arbetsförmedlingens bedömning av om en arbetssökande aktivt söker lämpliga arbeten.

Åtgärdssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen har också förändrats. Förändringarna är relevanta för säsongsarbetslösa även om gruppen inte särskilt nämns i den bakomliggande propositionen.  Syftet var bland annat att klargöra vilka aktiviteter från den arbetssökandes sida som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen. De arbetssökande ska ges möjlighet att ändra aktivitetssätt om de inte stämmer överens med villkoren innan avstängningstidens längd börjar trappas upp. Att inte aktivt söka lämpliga arbeten utgör en grund för sanktioner. 

Arbetsförmedlingen har inte 2012–2014 vidtagit några särskilda åtgärder eller fattat några beslut med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport eller utifrån säsongsarbetslösas behov och förutsättningar. Myndigheten menar att generella arbetssätt är verkningsfulla även i arbetet med de säsongsarbetslösa och bedömer att de förutsättningar som råder för säsongsarbetslösa inte kräver några särskilda arbetssätt eller verktyg. De säsongsarbetslösa är jämförelsevis få till antalet och därför är det inte motiverat med omfattande eller kostnadskrävande insatser som endast riktas till dem.

Regelverken för arbetslöshetsförsäkringen eller aktivitetsstödet gör det inte möjligt att göra särskilda undantag, eller ställa upp särskilda villkor, för säsongsarbetslösa. Arbetsförmedlingen pekar dock på att till exempel införandet av aktivitetsrapporter 2013 har gett arbetsförmedlarna ett effektivt verktyg för att följa upp hur och på vilket sätt de arbetssökande är aktiva för att hitta ett nytt arbete. Detta har underlättat Arbetsförmedlingens arbete med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.

De säsongsarbetslösa avregistreras med jämna mellanrum ur Arbetsförmedlingens register för arbete vilket gör att de inte kvalificerar sig till garantiprogrammen (Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för unga). Sedan 2012 kan Arbetsförmedlingen ge aktiva insatser till personer som ännu inte kvalificerat sig för att delta i Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgaranti för ungdomar, men som vid inskrivningen bedöms riskera långtidsarbetslöshet. Detta gäller även säsongsarbetslösa. I det stödmaterial som arbetsförmedlarna ska använda när de bedömer om en arbetssökande bör ta del av tidiga insatser uppmärksammas förmedlarna på återkommande arbetslöshet, vilket är relevant för säsongsarbetslösa. 

IAF har följt antalet säsongsarbetslösa och konstaterar att antalet minskat betydligt. Myndigheten fick 2013 och 2014 inga indikationer om att problemet skulle vara av en sådan omfattning att gruppen borde prioriteras genom en särskild granskning eller särskilda föreskrifter.

Också IAF pekar på de ändringar i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen som gjordes 2013. Bland annat är begreppet lämpligt arbete inte längre kopplat till grundvillkoren för att över huvud taget vara berättigad tillarbetslöshetsersättning. Det är i stället kopplat till sanktioner mot icke önskvärt agerande från de arbetssökande.94 Villkoret för att en sökande ska anses ståtill arbetsmarknadens förfogande är dock oförändrat mot tidigare regelverk. IAF:s bedömning är därför att problematiken runt säsongarbetslöshet kvarstår men att antalet som är säsongsarbetslösa har minskat markant med anledning av tidigare förändringar i regelverket.

Avslutande kommentar

Varken regeringen eller myndigheterna har vidtagit några mer omfattande åtgärder med anledning av granskningen. IAF följer emellertid utvecklingen av antalet säsongsarbetslösa och konstaterar att antalet har fortsatt att minska. De säsongsarbetslösa omfattas av ordinarie regelverk och arbetssätt. De förändringar som har gjorts i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen bör kunna leda till att försäkringen i högre grad fungerar som en omställningsförsäkring för de säsongsarbetslösa.

Uppdaterad: 21 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?