Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Inom ramen för en serie granskningar av hur regeringen har tillämpat det finanspolitiska ramverket har Riksrevisionen granskat hur regeringens redovisning av inriktningen av finanspolitiken utformades i budgetpropositionen för 2012. Med utgångspunkt i regeringens skrivelse Ramverk för finanspolitiken granskades om regeringen följt skrivelsens principer i bedömningen av det så kallade reformutrymmet. Reformutrymmet är det utrymme i statens budget som kan tas i anspråk för skattesänkningar och utgiftsökningar.

Granskningen visade att regeringens bedömning av reformutrymmet i budgetpropositionen för 2012 var mer strukturerad och utförligare beskriven än tidigare. Samtidigt fanns utrymme för ytterligare förbättringar av transparensen i redovisningen. Bland annat var utvecklingen av potentiell BNP – ett teoretiskt mått på den nivå på produktionen som skulle uppnås vid ett normalt utnyttjande av produktionsresurserna i ekonomin – knapphändigt motiverad och beskriven.

För att ytterligare öka transparensen rekommenderades regeringen att i kommande ekonomiska propositioner redovisa ett beräknat potentiellt utrymme för reformer eller budgetförstärkande åtgärder med utgångspunkt i det finanspolitiska ramverket. Om regeringen bedömer att det behövs en extra säkerhetsmarginal för att hantera risker, bör dess effekt på reformutrymmet kvantifieras. Regeringen rekommenderades också att i kommande ekonomiska propositioner redovisa en tabell med potentiell BNP i fasta och löpande priser. Större differenser mot den föregående budgetpropositionen bör förklaras.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen till stor del i det som Riksrevisionen framhållit om redovisningen av potentiell BNP, men instämde endast delvis när det gällde transparensen i bedömningen av reformutrymmet i förhållande till överskottsmålets uppföljning.

Regeringen ansåg att det inte är möjligt att redovisa skillnaden mellan ett hypotetiskt reformutrymme, bestämt med utgångspunkt i överskottsmålet och utgiftstaket, och ett annat reformutrymme som även tar hänsyn till övriga faktorer. Regeringen ansåg vidare att den beskrivning och analys av olika faktorer som påverkar reformutrymmet som gjordes i budgetpropositionen för 2012 gav en god bild av vilka faktorer som vägts in i bedömningen. Man avsåg därför inte att vidta några åtgärder i detta avseende.

När det gäller redovisningen av potentiell BNP angav regeringen att man från och med 2012 års ekonomiska vårproposition avsåg att redovisa en tabell med potentiell BNP i fasta och löpande priser och att från och med budgetpropositionen för 2013 mer utförligt beskriva bedömningen av potentiell BNP och dess bestämningsfaktorer.

I vårpropositionen 2012 redovisades en sådan tabell och i budgetpropositionen för 2013 återkom regeringen med den aviserade utförliga beskrivningen av bedömningen av potentiell BNP och dess bestämningsfaktorer. Från och med budgetpropositionen för 2013 innehåller de ekonomiska propositionernas tabellsamling för makroekonomisk utveckling och offentliga finanser en tabell över potentiell BNP i löpande priser.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?