Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Staten satsar varje år stora belopp på investeringar och underhåll i trafikinfrastrukturen. Anspråken på ytterligare investeringar i statlig infrastruktur är stora, och inte minst de senaste årens debatt om järnvägsunderhållet indikerar stora framtida investeringsbehov. I den utredning som låg till grund för inrättande av Trafikverket angavs att produktivitetsutvecklingen inom anläggningsbranschen varit låg under många år. Budgetlagens krav på god hushållning med statliga resurser ställer stora krav på en effektiv hushållning av statliga investeringar.

Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen granskade 2011 hur de tidigare trafikverken Vägverket och Banverket, hade mätt och redovisat sin produktivitet. Även regeringens rapportering till riksdagen och krav gentemot trafikverken granskades.

Granskningen visade att regeringen och trafikverken inte hade tillgodosett rimliga krav på mätning och redovisning av produktivitet. Riksrevisionens egna beräkningar visade att det var möjligt att komma betydligt längre med att mäta produktivitetsutvecklingen.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att definiera, följa upp och rapportera produktiviteten tydligare. Trafikverket borde också förbättra sina förutsättningar för att mäta produktivitet.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens iakttagelser om att trafikverkens redovisningar av produktivitetsutvecklingen hade varit bristfälliga.115 Regeringen pekade på vidtagna åtgärder, bland annat den 2009 tillsatta Produktivitetskommittén samt ett uppdrag till Statskontoret att utveckla modeller och metoder för mätning av produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen. Det ankom nu på Trafikverket att presentera mått och förklarande indikatorer och att även belysa kvalitet och osäkerhet i de data som verket tog fram. Regeringen angav att den årligen skulle följa upp omfattningen, riktigheten och relevansen av de kommande beräkningarna och redovisa resultatet för riksdagen i budgetpropositionen. Regeringen avsåg också att bereda Statskontorets och Produktivitetskommitténs förslag vidare inom Regeringskansliet för att skulle utgöra underlag för en bedömning av vilka ytterligare åtgärder som regeringen kunde vidta i syfte att förbättra produktiviteten i anläggningsbranschen.

Regeringen anförde även att Trafikverket hade inlett ett arbete med att mäta och över tid jämföra produktivitetens utveckling och att verket under slutet av 2010 och början av 2011 hade genomfört en omfattande enkät. Syftet var att samla in data för att följa förändringsarbetet i Trafikverket och för att kunna redovisa och förklara produktivitetens utveckling. Skälet till att Trafikverket samlade in data med hjälp av enkäter var att teknik- och ekonomisystem inte gav den information som behövdes som underlag. Trafikverket anmodades att snarast möjligt bygga upp dels en organisation, dels samspelande teknik- och ekonomisystem som långsiktigt kunde understödja mätningen.

Vid behandlingen av regeringens skrivelse underströk Trafikutskottet vikten av uppföljning och utvärdering. Utskottet framhöll att det hade vidtagits ett antal kraftfulla insatser för att bland annat förbättra produktiviteten. Utskottet avstyrkte därför förslagen i inkomna följdmotioner och bedömde att syftet med dessa blivit väl tillgodosedda genom vidtagna åtgärder.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

I budgetpropositionen för 2011 underströk regeringen att systematiska mätningar borde göras för att göra det möjligt att följa upp och analysera produktivitetsutvecklingen på anläggningsmarknaden samt att det i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket angavs att Trafikverket årligen skulle redovisa produktiviteten för drift-, underhålls- och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet. I regleringsbrevet för Trafikverket för 2011 angavs att Trafikverket skulle redovisa vidtagna åtgärder för att mäta och öka produktiviteten i anläggningsbranschen och förbättra anläggningsmarknadens funktionssätt.

I budgetpropositionerna för 2013 och 2014 beskrev regeringen Trafikverkets åtgärder inom produktivitetsområdet. Trafikverket hade 2011 fastställt en beställar- och upphandlingsstrategi. Enligt denna skulle Trafikverket som beställare skapa förutsättningar för ökad innovation och produktivitet genom att fokusera på anläggningarnas funktionalitet och egenskaper, medan leverantören skulle se till att rätt resurser, insatsvaror och tjänster användes och att effektiva produktionsmetoder utvecklades och användes. Vad gäller mätningarnas kvalitet menade regeringen 2013 att prognossäkerheten och kostnadskontrollen behövde bli betydligt bättre.

Av budgetpropositionerna för 2013 och 2014 framgick vidare att projektet Produktivitets- och innovationsutveckling i anläggningsbranschen (PIA) var en del av Trafikverkets effektiviseringsprogram. Syftet med projektet var att sänka produktionskostnaden inom investering och underhåll samt att bidra till högre produktivitetsutveckling inom anläggningsbranschen. Trafikverkets produktionskostnader är cirka 30 miljarder kronor årligen. Målet med PIA är att minska produktionskostnaderna med 10–15 procent till 2013 samt att därefter kunna nå en årlig produktivitetsutveckling på 2–3 procent. En handlingsplan togs fram inför den genomförandefas som sträcker sig över åren 2012–2013.

Inom Trafikverket påbörjades begränsade mätningar av produktiviteten 2010 och de utökades successivt 2011 och 2012. Det statistiska underlaget har byggts upp successivt över åren. Trafikverket anser att sambanden är osäkra och att det behövs analyser baserade på längre mätserier. Sedan 2012 redovisar Trafikverket bland annat ett antal nyckeltal i årsredovisningen. Den interna styrningen har utvecklats för att öka produktiviteten i den verksamhet som Trafikverket beställer och för att bidra till ökad produktivitet och innovation inom anläggningsbranschen. Verket har bland annat tagit fram och tillämpat olika nyckeltal för att driva ett förändringsarbete för ökad produktivitet. Även på systemsidan har utveckling skett som underlättar datafångst direkt ur produktionssystemen och analysen av data.

I budgetpropositionen för 2015 finns inga direkta hänvisningar till produktivitet inom transportområdet.

Trafikanalys har sedan februari 2014 i uppdrag av regeringen att under en treårsperiod analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka produktiviteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen. En första delrapport ska avlämnas senast den 31 mars 2015.

Avslutande kommentar

Trafikverket har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att mäta och redovisa produktivitetsutvecklingen. Det kommer dock att krävas ytterligare åtgärder innan verket löpande kan redovisa tillförlitliga uppgifter om denna.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?