Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Inom ramen för en serie granskningar av hur regeringen har tillämpat det finanspolitiska ramverket i praktiken har Riksrevisionen granskat regeringens redovisning av överskottsmålet, utgiftstaket, kommunsektorns finanser och uppföljningen av sysselsättningspolitiken.

Granskningen visade att regeringen i första hand tillämpade en framåtblickande uppföljning av överskottsmålet, att regeringens motivering av utgiftstakets nivå var bristfällig och att de föreslagna taken innebar så stora budgeteringsmarginaler att utgiftstaken riskerade att förlora sin styrande funktion.

Redovisningen av kommunsektorns finanser hade förbättrats jämfört med tidigare propositioner, men grunderna för prognosen och jämförelser med tidigare prognoser kunde utvecklas och förtydligas ytterligare, särskilt vad gällde produktivitetsutveckling i kommunal verksamhet.

Regeringen rekommenderades bland annat att tydligt skilja på en bakåtblickande uppföljning av överskottsmålet och den framåtblickande planeringen för hur målet ska uppnås. Regeringen borde också utveckla motiveringen av föreslagna utgiftstak. För att öka transparensen i redovisningen av sysselsättningspolitikens effekter borde regeringen tydligt redovisa de antaganden och beräkningsunderlag som ligger till grund för dess bedömningar.

Efter granskningen

Regeringen har successivt utvecklat tillämpningen och redovisningen av det finanspolitiska ramverket i de ekonomiska propositionerna, bland annat som en följd av Riksrevisionens rekommendationer, men även som en följd av rekommendationer från Finanspolitiska rådet.

Efter publiceringen av Riksrevisionens rapport har regeringen förtydligat sin syn på det finanspolitiska ramverket i skrivelsen 2010/11:79 Ramverk för finanspolitiken. I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten angav regeringen att den redan genomfört eller planerade att genomföra merparten av rekommendationerna som handlade om redovisningen av kommunsektorns finanser och uppföljningen av sysselsättningspolitiken. När det gällde uppföljningen av överskottsmålet och tillämpningen av utgiftstaket avsåg regeringen inte att vidta några åtgärder. I vårpropositionen 2011 och budgetpropositionen för 2012 fanns dock förtydliganden på dessa områden. Regeringen skiljer tydligare på bakåtblickande uppföljning och framåtblickande analys av överskottsmålet. En annan förbättring är att motiveringen av utgiftstakets nivå har blivit fylligare.

Sedan tillkomsten av den nya budgetlagen (2011:203) är det obligatoriskt för regeringen att i årsredovisningen för staten redovisa en uppföljning av riksdagens beslut om den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmålet), utgiftstaket och andra övergripande budgetpolitiska mål. Från och med Årsredovisning för staten 2011 är denna uppföljning, i begränsad omfattning och med eftersläpning i tid, föremål för Riksrevisionens årliga finansiella revision.

I revisionsberättelsen för Årsredovisning för staten 2011 uttalade Riksrevisionen att årsredovisningen i allt väsentligt var upprättad i enlighet med budgetlagen. Riksrevisionen lämnade emellertid även en revisionsrapport till regeringen med ett antal iakttagelser och rekommendationer med anledning av den tillkommande obligatoriska informationen i årsredovisningen utöver de rent finansiella dokumenten. I rapporten rekommenderades regeringen bland annat att förbättra transparensen i redovisningen av överskottsmålet.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?