Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat besparingar i försvarets materielförsörjning som regeringen beslutade om 2008 och analyserat ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av besparingarna. Granskningen avsåg också i vilken utsträckning riksdagen informerades om konsekvenserna av besparingarna.

Granskningen visade att besparingarna haft en negativ påverkan på Försvarsmaktens möjligheter att upprätthålla delförmågor som myndigheten bedömt som viktiga för dess operativa förmåga. Regeringens besparingar hade i vissa fall inneburit nya kostnader och bristande hushållning med resurser. I motsats till vad som angavs i regeringens materielförsörjningsstrategi avbröts flera materielprojekt som bestod av direktanskaffningar, för att uppnå besparingarna. Endast en mindre del av de avbrutna eller reducerade projekten bestod av utvecklingsprojekt.

Granskningen visade också att regeringens arbetssätt, att själv ta fram besparingarna, medförde problem med hur ansvar kunde utkrävas i efterhand. Tillvägagångssättet påverkade också möjligheterna till insyn och uppföljning – arbetet med att ta fram besparingarna präglades av bristande dokumentation. Grundläggande krav på dokumentation hade inte följts, och viktiga styrsignaler hade kommunicerats informellt och inte dokumenterats. Den information som nådde riksdagen om besparingarna och dess fullständiga innebörd var inte heller tillfredsställande.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att säkerställa spårbarhet och uppföljning genom tillfredsställande dokumentation. Regeringen rekommenderades också att se till att konsekvensanalyser görs vid större förändringar i materielförsörjningen och att myndigheternas sakkunskap tillvaratas vid viktiga förändringar i materielförsörjningen. Slutligen rekommenderades regeringen att säkerställa att riksdagen får den information den behöver för att fatta beslut.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten angav regeringen inte några egentliga åtgärder kopplade till Riksrevisionens granskning. Enligt skrivelsen pågår det ett arbete inom Regeringskansliet med att se över och föreslå förbättringar i regeringens styrning av materielförsörjningen och som ett led i detta utvecklades materielredovisningen i budgetpropositionen för 2012. I budgetpropositionen för 2013 återkom regeringen i frågan och angav att den hade utvecklat materielredovisningen ytterligare. Principen för den utvecklade redovisningen utgick från regeringens långsiktiga utveckling av styrning och redovisning inom materielområdet samt de riktlinjer som riksdagen lämnat.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?