Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Kostnaderna för offentligt finansierade välfärdstjänster väntas stiga i framtiden. Merparten av dessa tjänster finansieras med kommunala skattemedel och med statsbidrag till kommunsektorn. I granskningsrapporten undersökte Riksrevisionen om regeringen har identifierat och analyserat kommunsektorns långsiktiga finansieringsproblem i bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

Granskningen visade att regeringen inte rapporterar sin bedömning av kommunsektorns långsiktiga finansiella situation till riksdagen. Av opublicerade beräkningsunderlag till regeringens långsiktskalkyler framgår att den kommunala konsumtionen väntas stiga snabbare än det kommunala skatteunderlaget. På sikt resulterar detta i omfattande underskott, som i långsiktskalkylerna finansieras genom en mekanisk justering av statsbidragen så att kommunsektorns finanser år för år uppvisar balans i enlighet med kommunallagens (1991:900) krav på god ekonomisk hushållning. Detta beräkningstekniska antagande redovisades inte till riksdagen, vilket var en brist enligt granskningen.

Granskningen visade också att höjda kommunalskatter – som skulle kunna bli fallet vid osäkerhet om framtida tillskott av statsbidrag – kan leda till att skattebaserna långsiktigt urholkas via minskat arbetsutbud. En stor del av framtida kostnader förknippade med kommunala skattehöjningar kommer enligt granskningen att bäras av staten. Sammantaget ansåg Riksrevisionen att regeringens rapportering till riksdagen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet saknade en kommunal dimension. 

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att presentera en bedömning av kommunsektorns finanser på lång sikt i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen. Vidare rekommenderades regeringen att tydliggöra de antaganden om den kommunala ekonomin som görs i samband med långsiktskalkylerna för den offentliga sektorn, samt tydliggöra effekterna på de offentliga finanserna av olika handlingsalternativ, för att lösa de långsiktiga finansieringsproblemen.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

Granskningsrapporten riksdagsbehandlades i bet. 2012/13:FiU20, där utskottet noterar att regeringen har vidtagit åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Enligt utskottet var det viktigt med tydlighet och transparens, och utskottet välkomnade därför regeringens fördjupade och utökade redovisning av de antaganden som ligger till grund för långsiktskalkylen för de offentliga finanserna. Granskningsrapporten lades till handlingarna (rskr. 2012/13:300).

Regeringens åtgärder

Regeringen behandlade granskningen i skrivelse 2012/13:127 där den instämmer i delar av Riksrevisionens bedömning avseende behovet av mer information i redovisningen av de långsiktiga kalkylerna. Regeringen angav därför att den fortsättningsvis tydligare skulle redovisa antaganden och förutsättningar i dessa kalkyler samt tydliggöra hur utgifterna för olika typer av välfärdstjänster kan komma att utvecklas. Däremot ansåg regeringen att beräkningarna av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet även fortsättningsvis bör redovisas för den offentliga sektorn som helhet och inte för de olika delsektorerna.

Avslutande kommentar

Granskningsrapporten uppmärksammade framtida utmaningar som de offentliga finanserna står inför och som på sikt kan komma att få betydande effekter för välfärdstjänsternas finansiering, främst inom den kommunala sektorn. Den huvudsakliga effekten av granskningen har varit att regeringen sedan 2012 gör ett par förtydliganden i anslutning till bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet i de ekonomiska vårpropositionerna. Ett centralt antagande som förtydligats är att staten har det övergripande ansvaret för finansieringen av den skattefinansierade välfärden. Det framgår också tydligt att statsbidragen till kommunerna därför anpassas i kalkylen så att det kommunala balanskravet och kommunallagens (1991:900) krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. Genom att göra dessa förtydliganden anser regeringen att den inte behöver redovisa några bedömningar av kommunsektorns långsiktiga finanser enligt Riksrevisionens rekommendation. Regeringen gör heller inte någon bedömning av hur långsiktigt ökade påfrestningar för kommunsektorns finanser kan komma att påverka andra delar av den offentliga sektorn.

Uppdaterad: 16 maj 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?