Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om Diskrimineringsombudsmannen, DO, under de första verksamhetsåren har utformat sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med granskningen var att analysera orsakerna till DOs initiala problem med långa handläggningstider och låg aktivitet i det förebyggande arbetet. Granskningen syftade också till att bedöma vilka åtgärder som behövdes för att DO skulle kunna bedriva ett effektivare arbete mot diskriminering.

Granskningen visade bland annat att DO:s verksamhet under de första åren varit i huvudsak ärendestyrd. Detta förhållande påverkade DO:s möjligheter att nå resultat inom de delar av DO:s uppdrag som är inriktat mot förebyggande arbete inom diskrimineringsområdet. DO stod fortfarande, efter drygt tre års verksamhet, inför ett antal strategiska utmaningar när det gällde hur DO skulle utforma sina insatser och balansera dem mot varandra för att ge största möjliga effekt.

Riksrevisionen rekommenderade DO att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla metoder för att återkommande inhämta kunskap om och analysera utvecklingen inom diskrimineringsområdet, prioritera mellan DO:s uppdrag och stämma av sin strategiska inriktning mot en återkommande och förnyad riskanalys. Regeringen borde följa upp DO:s arbete i dessa avseenden.

Efter granskningen

I regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av granskningsrapporten hänvisade regeringen till tidigare och pågående åtgärder och angav att inga ytterligare åtgärder behövdes till följd av granskningen.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?