Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet och Almis lånefinansiering är effektiva insatser för utrikes födda som vill starta företag.

Granskningen visar att Arbetsförmedlingens stöd till start av näringsverksamhet och Almis lån gjorde det möjligt för fler utrikes födda att starta och driva företag. Både regeringen och Arbetsförmedlingen saknade dock kunskaper om vilka effekter stödet hade för gruppen utrikes födda. Även Almis uppföljning hade brister, vilket påverkade kunskapen om omfattningen av utlåningen till utrikes födda företagare.

Granskningen visade vidare att Arbetsförmedlingens stöd hade allmänt positiva effekter på sysselsättningen men att effekten var mindre för utrikes födda. Många av dem som hade fått stöd till start av näringsverksamhet och som fortsatte att driva ett företag befann sig dessutom under gränsen för ekonomisk utsatthet. Stödet till start av näringsverksamhet var ett litet program på Arbetsförmedlingen och stödet till handläggare inom programmet hade därför prioriteras ned. Arbetsförmedlingen följde inte heller upp programdeltagarnas verksamhet i tillräcklig utsträckning och hade inte gjort några utvärderingar av sysselsättningseffekterna för utrikes födda.

När det gällde Almi visade granskningen att bolagets utlåning till utrikes födda företagare hade fördubblats sedan starten 2005 och att Almi därmed nått regeringens mål för verksamheten. Däremot gjorde brister i bolagets uppföljning att det var svårt att bedöma om lånefinansieringen var ett effektivt stöd för utrikes födda som ville starta företag.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att skaffa sig mer kunskap om hur stöden nådde fram till utrikes födda och vilken effekt stöden hade för gruppens företagande. Regeringen borde också följa upp att Almi utvecklade sin uppföljning så att den svarade mot regeringens krav i ägardirektivet. Arbetsförmedlingen rekommenderades att se till att handlingsplaner upprättades och att uppföljning gjordes för dem som fått stöd till start av näringsverksamhet. Arbetsförmedlingen borde också följa upp att handläggningsrutinerna var anpassade för de utrikes födda som fått del av stödet, sysselsättnings- och inkomsteffekter för dessa samt återrapportera resultatet till regeringen.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen bedömde att det nya arbetssätt vid Arbetsförmedlingen som hade genomförts 2012 gav förutsättningar för en effektivisering av arbetet med att upprätta handlingsplaner. Arbetssättet säkerställde också att uppföljning gjordes av de insatser som vidtagits för samtliga inskrivna hos Arbetsförmedlingen, även vad gällde programmet stöd till start av näringsverksamhet. Vidare hade regeringen inlett ett arbete med att utveckla indikatorer för uppföljning av de statliga kapitalförsörjningsaktörernas insatser, däribland Almis insatser, och börjat se över ägaranvisningen för Almi.

Arbetsmarknadsutskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Regeringen har i Almis ägardirektiv ställt krav på en mer utvecklad uppföljning. Bland annat ska Almi redovisa antalet inkomna låneansökningar.

Inom Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att utveckla uppföljningen vad avser stöd till start av företag.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?