Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat regeringens regelförenklingsarbete under åren
2006–2010. Granskningen visade att regeringen inte hade nått det övergripande målet med regelförenklingsarbetet. Få företag upplevde att regelverken blivit enklare. Regeringens delmål att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent hade heller inte uppnåtts.

Granskningen visade på problem i utformningen av regelförenklingsarbetet. Det hade i alltför stor utsträckning fokuserat på företagens administrativa kostnader, vilket innebar risk för att arbetet riktades mot fel områden. Målkonflikter och avsaknad av tydlig styrning uppifrån och ned hade försvårat större regelförenklingar. Vidare hade de konsekvensutredningar som låg till grund för införandet av nya regler stora brister när det gällde att redovisa förslagens effekter för företagen.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att utveckla och införa delmål och indikatorer för att följa upp regelförenklingsarbetet mot det övergripande målet, prioritera tunga regelområden och fokusera mer på regelbördan i lagar och förordningar. Vidare borde regeringen skärpa tillämpningen av konsekvensförordningen och motsvarande regler så att konsekvensutredningarna kunde uppfylla kraven att redovisa förslagens effekter för företagen och att uppföljningen av befintligt regelverk stärktes. Regeringen rekommenderades också att bredda Regelrådets mandat så att rådet i sina yttranden beaktade samtliga konsekvenser av regelgivning för företag.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten redogör regeringen för åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att förbättra arbetet med regelförenkling. Arbetet ska fortsättningsvis fokusera på de fem områden som bedöms ge störst effekt i företagens vardag: minskade kostnader, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på läns- och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. Regeringen redogör också för sju nya delmål och uppföljningsinsatser för regelförenklingsarbetet, vilka samtliga tar sikte på 2020. Regeringen har också för avsikt att se över om rutinerna kring uppföljning och utvärdering av regler kan stärkas.

Statskontoret fick kort efter att granskningen publicerats i uppdrag att utvärdera Regelrådets verksamhet. Statskontoret föreslog att Regelrådets granskning borde breddas till att omfatta fler slags kostnader för företag än de administrativa. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare (dir. 2012:116) för att se över och lämna förslag om förenklingar av skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare. I syfte att förenkla regelverket avser Regeringen också att se över redovisningen för små företag samt göra en bredare översyn av reglerna om frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av verksamhetslokaler.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?