Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om regeringen utformat och genomfört försäljningarna av apotek i enlighet med riksdagens intentioner och om de redovisats på ett transparent och ändamålsenligt sätt. Försäljningarna skulle, enligt riksdagens beslut, ske affärsmässigt samtidigt som konsumenterna skulle få ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service, ett bättre tjänsteutbud samt låga läkemedelskostnader.

Granskningen visade att regeringen inte hade analyserat i vilka avseenden och inom vilka områden det fanns risker för att marknaden inte skulle kunna leverera det önskvärda resultatet. Villkoren för försäljningen hade inte preciserats i tid för marknaden. Detta påverkade förutsättningarna för intresset på marknaden under försäljningsprocessen.

Granskningen visade vidare att det fanns brister i regeringens styrning av Apoteket AB som störde försäljningsprocessen och att ledningen för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB hade ett informationsövertag på marknaden.

Granskningen visade också att rapporteringen till riksdagen inte hade varit ändamålsenlig då den var knapphändig och otydlig.

Regeringen rekommenderades att göra mer omfattande redovisningar av försäljningarna, att kartlägga statens andel av apoteksmarknaden och att överväga att eliminera informationsasymmetrier på apoteksmarknaden. Regeringen borde också utreda verksamheten i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB i förhållande till riksdagens mål.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten delade regeringen inte Riksrevisionens bedömningar vare sig ur ett helhetsperspektiv eller avseende centrala delar. Regeringen anförde redan tidigare genomförda åtgärder, vilka Riksrevisionen beaktat i granskningen, och avsåg inte att vidta några ytterligare.

I ett delbetänkande från Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2012:75) hösten 2012 redovisar utredningen att apotekskunder upplever försämringar i apotekens leveranser av läkemedel. Utredningen bedömer att de upplevda försämringarna motiverar förslag om såväl tydligare reglering som förstärkta incitament för att förbättra tillhandahållandet av läkemedel på apotek för kunderna. Detta kan kopplas till Riksrevisionens iakttagelse att regeringen inte gjort någon riskanalys av inom vilka områden det fanns risk för att marknaden inte skulle kunna leverera det önskvärda resultatet när det gäller bland annat ökad tillgång till läkemedel. Riksrevisionen menade att regeringen utifrån en sådan analys kunde ha övervägt och undersökt olika åtgärder i förhållande till marknadsaktörerna som kunde motverka dessa risker och främja måluppfyllelsen.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?