Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om statens insatser inom ambulansverksamheten bidrar till en effektiv och säker larmkedja för ambulanssjukvård. Granskningen omfattade Försvarsdepartementet, Finansdepartementet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt SOS Alarm AB.

Granskningen visade att det tog längre tid att få en ambulans vid tiden för granskningens genomförande än några år tidigare och att det saknades kunskap och lärande kring larmkedjan för ambulans. Det saknades också studier och övergripande nationell kunskap om hur olika kompetenskrav påverkar effektivitet och patientsäkerhet i larmbehandlingen samt vad utvecklingen med längre tider och fler anmälningar berodde på.

Vidare visade granskningen brister i tillsynen av ambulansverksamheten och att flera avtal som SOS Alarm hade ingått med landstingen brustit i lönsamhet. Avtalen hade också utformats på olika sätt, vilket hade inneburit en otydlighet för SOS Alarms verksamhet. Staten hade, trots representation i styrelsen inte varit tillräckligt aktiv i sin roll som ägare av SOS Alarm.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att dels se till att den blivande tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) nyttjade sin föreskriftsrätt avseende ambulansverksamheten, dels följa upp att myndigheten utför systematisk tillsyn av ambulansverksamheten. Regeringen borde också förtydliga vilken myndighet som har tillsynsansvar när överkoppling avsamtal sker från SOS Alarm till annan aktör för alarmering och dirigering av ambulans. Vidare borde regeringen, som ägare av SOS Alarm, följa upp att bolagsstyrelsen verkar för att verksamheten bedrivs affärsmässigt. Regeringen rekommenderades också att överlämna granskningens iakttagelser om överföring av A-nummeruppgifter (den inringandes telefonnummer) samt överkoppling och överföring av information från SOS Alarm till annan aktör, till Alarmeringstjänstutredningen.

IVO rekommenderades att komplettera sina föreskrifter för ambulanssjukvård med tydligare krav på tillgänglighet och utförande. Vidare rekommenderades myndigheten att genomföra systematisk tillsyn av ambulanssjukvården samt att i sin tillsyn följa upp kraven i föreskrifterna för ambulanssjukvård.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten ansåg regeringen att tillsynen var viktig och att det fanns utvecklingsområden. Man ville dock avvakta inrättandet av IVO (som bildades den 1 juni 2013) och utvecklingen av tillsynen av hälso- och sjukvård innan ytterligare insatser initierades. Regeringen uppgav också att medel hade avsatts för att stärka tillsynen, vilketskulle ge IVO förutsättningar att prioritera och genomföra tillsyn inom hälso- och sjukvård inklusive ambulansverksamheten vid behov. Gällande frågor som rörde alarmeringsavtalet, vidarekoppling till ansvarigt hjälporgan, samt styrningen av SOS Alarm hänvisade regeringen i skrivelsen till den pågående Alarmeringstjänstutredningen som skulle redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2013. Regeringen bedömde mot bakgrund av detta att granskningen inte föranledde några ytterligare åtgärder.

Alarmeringstjänstutredningens betänkande En myndighet för alarmering (SOU 2013:33) slutredovisades i april 2013. Betänkandet har remitterats. Efter remissbehandlingen har inga åtgärder aviserats eller vidtagits från regeringens sida.

I granskningen riktades inga rekommendationer till SOS Alarm. Bolaget har dock på eget initiativ påbörjat ett internt förändrings- och utvecklingsarbete. Bland annat har skrivningar i avtalen med landstingen setts över och därigenom har formuleringar i de nya avtalen blivit mer lika varandra. SOS Alarm har också arbetat med att få bättre kontroll över lönsamheten, bland annat genom att skapa en tydligare anbudsprocess, framför allt när det gäller kostnadssidan.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?