Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om regeringens mål med tandvårdsreformen 2008 har uppnåtts och om statens insatser varit effektiva för att nå målen.

Granskningen visade att besöksfrekvensen inte hade ökat i den omfattning regeringen hoppats på och att det var tveksamt om högkostnadsskyddet nådde alla patienter med stora tandvårdsbehov.

Granskningen visade också att en stor del av befolkningen inte kände till vare sig högkostnadsskyddet eller det allmänna tandvårdsbidraget. Patientens ställning som tandvårdskonsument hade inte heller stärkts.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att följa upp om tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet var rätt utformade, träffade rätt målgrupper samt var effektiva medel för att nå tandvårdslagens mål. Regeringen borde också följa upp förutsättningarna för en fungerade prisportal och hur systemet med referenspriser påverkade patienternas kostnader samt om det var ett effektivt medel för val av tandvård till rätt pris. Regeringen borde också överväga att ge en myndighet det samlade ansvaret för information till patienterna.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten ansåg regeringen att granskningen genomförts för tidigt, eftersom regeringen planerade att komplettera tandvårdsstödet med ytterligare en del i form av ett stöd till tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Regeringen instämde i de flesta av Riksrevisionens bedömningar men ansåg att det pågående arbetet skulle lösa de problem som Riksrevisionen pekat på. Riksdagen lämnade ett tillkännagivande till regeringen med anledning av bland annat en följdmotion till regeringens skrivelse. Utskottet begärde att regeringen skulle följa upp tandvårdsreformen i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick i juni 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram en nulägesbeskrivning av tandvårdsstödet och utvecklingen från att det infördes i juli 2008. I redovisningen av uppdraget ansåg TLV bland annat att tandvårdsbehoven borde undersökas närmare, att analysen av referensprismodellen och dess effekt på tandvårdsmarknadens funktionssätt borde vidareutvecklas samt att informationen om tandvårdsstödet borde förbättras.

I februari 2014 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att genomföra en samlad utvärdering av tandvårdsreformen. I utredarens uppdrag ingår att analysera frågor som har koppling till de flesta av Riksrevisionens rekommendationer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2015.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?