Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens insatser för att Trafikverkets upphandling ska leda till hög produktivitet och konkurrens. Granskningen berörde i första hand uppföljningen av Trafikverkets upphandling av investeringar.

Granskningen visade att totalentreprenader inte gett mer väg och järnväg för pengarna. Den visade också att konkurrensen är svag. I varannan upphandling uppnåddes inte tre konkurrerande anbud. Vidare hämmades kunskapsutvecklingen på området av bristen på systematisk uppföljning och analys.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen och Trafikverket att analysera faktorer som kan påverka produktiviteten, åstadkomma effektiv
erfarenhetsåterföring, förbättra förutsättningarna för konkurrens och förbättra underlagen för beslut.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten redovisade regeringen initiativ som tagits för att öka kunskapen om produktivitet och innovationsgrad i syfte att komma till rätta med den låga produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen. Bland annat bereddes Produktivitetskommitténs betänkande inom Regeringskansliet, och detta kunde tillsammans med Upphandlingsutredningens kommande betänkande utgöra grund för det fortsatta arbetet.

Regeringen följde Trafikverkets återrapportering i årsredovisningen gällande de åtgärder som myndigheten vidtagit för att mäta och öka produktiviteten i anläggningsbranschen och förbättra anläggningsmarknadens funktionssätt. Återrapporteringen väntades visa eventuella behov av ytterligare åtgärder från regeringens sida för att en fullgod uppföljning av upphandlingarna ska säkerställas.

Regeringen ansåg att redan vidtagna åtgärder inom Regeringskansliet och Trafikverket samt det i skrivelsen redovisade pågående arbetet var tillräckligt för att förbättra erfarenhetsåterföringen och fördjupa kunskapen om effektiviteten i olika upphandlingar och därmed skapa underlag för framtida agerande.

Vid riksdagsbehandlingen av regeringens skrivelse beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen. Riksdagen ansåg det anmärkningsvärt att regeringen inte avsåg att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Riksdagen tillkännagav därför att regeringen borde

  • ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag för strategier och beslut om upphandling
  • informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket
  • ge Trafikverket i uppdrag att utveckla systemen för återföring av erfarenheter och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision
  • ge Trafikverket i uppdrag att mäta hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. Mätningarna ska genomföras systematiskt och objektivt samt kompletteras med extern utvärdering och uppföljning.

I skrivelse 2013/14:75 redovisar regeringen åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivande. De redovisade åtgärderna avser en hearing om förbättrad produktivitet och innovationsgrad inom anläggningsbranschen och ett seminarium om upphandlingsfrågor inom samma bransch.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?