Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn över tjänstepensionsmarknaden. Granskningen berörde regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket.

Granskningen visade att konsumenterna inte fått tillräcklig och anpassad information och att Finansinspektionen och Konsumentverket inte hade inriktat tillsynen mot att åtgärda brister i informationen på den kollektivavtalade tjänstepensionsmarknaden. Enligt granskningen hade Finansinspektionen prioriterat tillsyn av finansiell stabilitet framför tillsyn av konsumentinformation. Konsumentverket hade inte prioriterat tjänstepensionsmarknaden, trots dess betydelse för konsumenten. Riksrevisionen konstaterade att inte heller parternas överenskommelser hade medfört att konsumenten kunde göra medvetna val.

Riksrevisionens sammantagna bedömning var att Finansinspektionen och Konsumentverket inte hade verkat för att konsumenterna skulle ha möjlighet att göra medvetna val inom tjänstepensionssystemet. Riksrevisionen ansåg därför att myndigheterna inte hade tagit sitt tillsynsansvar på området.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att vidta åtgärder för att Finansinspektionen och Konsumentverket skulle ta sitt tillsynsansvar på tjänstepensionsområdet. 

Finansinspektionen rekommenderades att öka tillsynen av livförsäkringsföretagens information till konsumenterna på tjänstepensionsområdet så att konsumenterna kan göra medvetna val. Finansinspektionen rekommenderades därutöver att konkretisera målsättningen med tillsynen av konsumentinformation och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen för hur arbetet ska bedrivas samt att utveckla samarbetet med Konsumenternas försäkringsbyrå så att konsumentproblem snabbare kan åtgärdas. 

Konsumentverket rekommenderades att vidta eller föreslå åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på det kollektivavtalade tjänstepensionsområdet samt att använda de metodverktyg som tagits fram för att analysera problem på tjänstepensionsmarknaden och vidta åtgärder baserat på analyserna.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

I skrivelsen till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport delade regeringen Riksrevisionens iakttagelser att konsumenten varken får tillräcklig eller rätt anpassad information om sin kollektivavtalade tjänstepension. Regeringen delade dock endast delvis kritiken mot att regeringens prioriteringar inte fått genomslag. Regeringen redovisade också ett antal åtgärder i syfte att förbättra tillsynen och stärka konsumenterna med anledning av Riksrevisionens granskning. Utskottet såg positivt på de åtgärder som regeringen redovisade och föreslog riksdagen att lägga skrivelsen till handlingarna.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

Regeringen

För att säkerställa en väl fungerande samverkan mellan myndigheterna på pensionsområdet införde regeringen likalydande återrapporteringskrav i Finansinspektionens, Konsumentverkets och Pensionsmyndighetens respektive regleringsbrev för 2013. Återrapporteringskraven innebär att myndigheterna ska samverka med varandra för ett ökat konsumentskydd på finansmarknaden. Regeringen har också ökat Finansinspektionens och Konsumentverkets anslag för 2013 med 34 miljoner kronor respektive 1,5 miljoner kronor för att möjliggöra en förstärkt tillsyn över de finansiella marknaderna.

I budgetpropositionen för 2013 formulerade regeringen ett tydligare mål för det finansiella systemet, som uttryckligen betonar ett gott konsumentskydd:”Ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.” Regeringen angav även i Finansinspektionens regleringsbrev för 2013 att inspektionen bör ha som mål att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning.

Regeringen tillsatte i december 2012 en utredning med uppgift att föreslå åtgärder för att förbättra konsumenternas ställning vid finansiell rådgivning. Utredningen redovisade sitt betänkande Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) i februari 2014. Betänkandet har remissbehandlats och innehåller förslag på hur konsumenternas ställning vid finansiell rådgivning kan stärkas. I betänkandet hänvisas även till Riksrevisionens granskning.

För att konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val behöver de dels lättillgänglig och tillförlitlig information, dels ett starkt och ändamålsenligt konsumentskydd. Regeringen gav under 2011 en särskild utredare i uppdrag att se över hur stödet kan bli mer ändamålsenligt, effektivt och likvärdigt för alla konsumenter i landet.  Utredningen överlämnade sitt betänkande Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43), i juni 2012. Utredningen resulterade i att Konsumentverket fick utökade anslag för att upprätta och tillhandahålla en tjänst för elektronisk information och vägledning för konsumenter via telefon och e-post. Tjänsten kom att kallas ”Hallå Konsument” och lanserades 31 mars 2015.

Regeringen har vid flera tillfällen gett Finansinspektionen i uppdrag att redovisa arbetet med att ta fram en överenskommelse inom livförsäkrings- och pensionsbranschen om en branschstandard vad gäller transparens och informationsfrågor i samband med flytt av försäkringskapital. Finansinspektionen konstaterar sammanfattningsvis att vissa företag har haft problem med att implementera rekommendationens innehåll.

Regeringen genomför för närvarande regelförändringar som syftar till att utveckla investerarskyddet på finansmarknaden. De nya reglerna kommer att förbättra konsumenternas ställning vid finansiell rådgivning. Till följd av att reglerna införs kommer Finansinspektionen på sikt att få fler verktyg för att utöva tillsyn och därmed öka investerarskyddet.

Finansinspektionen

Finansinspektionen har arbetat vidare med samverkan med Konsumentverket och andra aktörer. Finansinspektionen och Konsumentverket har också tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring som stiftare, samverkat i Konsumenternas Försäkringsbyrå. Därutöver har Finansinspektionen och Konsumentverket samråd två gånger per år vilket resulterar i tips och information som kan användas i tillsynen. Samråd sker även med Pensionsmyndigheten om planerade aktiviteter och insatser. Därutöver sker samverkan på regelbunden basis med kollektivavtalsparterna om olika försäkringsrelaterade frågor. 

Under 2013 genomförde Finansinspektionen en kartläggning med anledning av Riksrevisionens granskning. Kartläggningen inriktades på pensionsplanerna SAF/LO och ITP för privatanställda och visade att Finansinspektionens bestämmelser för information om livförsäkring i stora drag efterföljs. 

Finansinspektionen ansvarar även för samordning av ett landsomfattande nätverk, ”Gilla din ekonomi”, som startades av myndigheter, organisationer och finansiella företag i syfte att samarbeta om fortbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Genom nätverket förmedlas kurserna om bland annat pensionskunskap på högskolenivå, försäkringar, tryggare ekonomi i framtiden och SFI-ekonomi. 

Enligt Finansinspektionen går konsumenters informationsunderläge gentemot finansiella företag djupare än tillgången till information. Det handlar snarare om en kombination av de grundläggande egenskapernas hos finansiella produkter och konsumenters förmåga (eller intresse) att göra val baserade på rationella kalkyler. Detta gäller inte minst sparprodukter. Om finansiella företag systematiskt utvecklar och rekommenderar produkter vars egenskaper inte är anpassade till konsumenternas behov och förutsättningar kommer inte mer eller bättre information vara tillräckligt för att hantera problemet. Därför kommer Finansinspektionen att prioritera att de finansiella företagen utgår ifrån konsumentens intresse i sin tillsyn utifrån de nya regelverken på området. 

Finansinspektionens årliga rapport Konsumentskyddet på finansmarknaden har en stående punkt där brister i informationsfrågor till konsumenter tas upp. I 2016 års rapport påtalades frågor som har beröring på tjänstepensioner.

Finansinspektionen har också arbetat med frågan om hur passivt och aktivt förvaltade aktiefonder och dess information förmedlas till konsumenter, vilket har viss beröring på tjänstepensioner.

Konsumentverket

För att stödja konsumenterna vad gäller information med mera samarbetar Konsumentverket sedan tidigare med andra myndigheter och aktörer såsom Finansinspektionen, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring. Bland annat har Konsumentverket tillsammans med Svensk Försäkring tagit fram en rekommendation om konsumentinformation som trädde i kraft den 1 januari 2013. Konsumentverket har vidare stöttat Konsumenternas Försäkringsbyrå i arbetet med framtagandet av en jämförelse för tjänstepensioner på byråns webbplats. 

Konsumentverket påbörjade 2012 en granskning av tjänstepensionsmarknaden med anledning av Riksrevisionens rapport. Granskningen gjordes utifrån att det var känt för Konsumentverket att det fanns problem för konsumenter på denna marknad. Fokus i granskningen låg inledningsvis på att utreda Konsumentverkets tillsynsansvar.  Konsumentverket konstaterar utifrån granskningen att det finns problem i hur tjänstepension marknadsförs samt hur avtalsvillkor utformas. 

Avslutande kommentarer

Regeringen har stärkt arbetet med tillsyn av finansiell information. Konsumentverket inledde med anledning av Riksrevisionens rapport en granskning av tjänstepensionsmarknaden. Dels utredde Konsumentverket sitt tillsynsansvar och dels gjordes en granskning av marknadsföring, avtalsvillkor och förköpsinformation på tjänstepensionsmarknaden. Konsumentverket konstaterade att problem fortfarande kvarstod. Även Finansinspektionen har arbetat aktivt med de berörda områdena sedan granskningen genomfördes.

 Arbetet med att stärka konsumenters förståelse för finansiell information är ett långsiktigt arbete som behöver bedrivas kontinuerligt. Finansinspektionen påpekar dock att vissa förbättringar har skett och att kunskapsnivån sakta men säkert höjs bland konsumenterna även om det föreligger svårigheter.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?