Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om de subventionerade anställningarna instegsjobb och nystartsjobb medverkar till att förbättra nyanländas arbetsmarknadsetablering. Vidare granskades stödens utformning och varför det hade skapats förhållandevis få instegsjobb. Granskningen berörde regeringen och Arbetsförmedlingen (AF).

Granskningen visade att en kedja av insatser, där instegsjobb följs av nystartsjobb är särskilt gynnsam för att nyanlända ska närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Granskningen visade också att skillnader i regelverken gjorde att nystartsjobb trängde undan instegsjobb trots att subventionsnivån för instegsjobb var högre. Vidare visade granskningen att vissa kategorier av arbetsgivare hade erbjudit få instegsjobb och att kvinnor tog del av instegsjobben i lägre omfattning än män.

När det gällde stödens förutsättningar för svenskinlärning visade granskningen att det fanns risk för att sfi-studier i samband med instegsjobb inte kunde genomföras i önskvärd omfattning på grund av att instegsjobben ofta var förknippade med långa arbetstider. 

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att upprätthålla en faktisk skillnad i subventionsgrad mellan stöden genom anpassningar av regelverken. Regeringen borde också öka kunskapen om resultaten av stöden genom att uppdra åt AF att återrapportera arbetsmarknadsresultatet efter avslutat stöd, följa upp risker förknippade med stödens koncentration till vissa yrken och branscher, undersöka insatskedjan instegsjobb–nystartsjobb och följa upp deltagarnas sfi studier under och efter avslutat instegsjobb.

AF borde effektivisera arbetet med arbetsgivarkontakter, bland annat för att nå arbetsgivargrupper som inte utnyttjat instegsjobb. Vidare borde AF, i syfte att skapa fler instegsjobb, inte göra undantag från sfi-kravet i instegsjobben.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den i regleringsbrevet för 2014 gett AF i uppdrag att fortsätta att utveckla, förbättra och öka arbetsgivarkontakterna. En utredning hade också fått i uppdrag att analysera hur AF:s kontakter med arbetsgivare kunde förbättras ytterligare. Utredningen avslutades utan att något betänkande lämnades.

Regeringen uppgav också att AF fått i uppdrag att redovisa arbetet för att motverka och följa upp fel i handläggningen och överutnyttjandet av arbetsmarknadspolitiska stöd. En särskild utredare hade också fått i uppdrag att kartlägga förekomsten av oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Utredaren lämnade sitt slutbetänkande, SOU 2014:16, i mars 2014. 

I årsredovisningen för 2014 uppgav AF att arbetet med att minska felaktiga utbetalningar hade intensifierats. Interna kontroller och externa granskningar visade på en viss förbättring avseende handläggningen av till exempel nystartsjobb. Det behövdes dock åtgärder för att ytterligare förbättra arbetet. AF arbetade också under 2014 med att förbättra kontakterna med arbetsgivare. 

I budgetpropositionen för 2016 redovisade regeringen såväl genomförda som kommande förändringar av regelverken. Under 2015 infördes ett tak på 22 000 kronor för den bidragsgrundande lönekostnaden för nystartsjobb. Sedan februari 2016 är det möjligt att kombinera instegsjobb med annan språkutbildning än sfi och det är lättare för nyanlända med etableringsplan att få nystartsjobb. Regeringen avsåg också att under 2017 ställa krav på anställningsvillkor likvärdiga med kollektivavtal för nystartsjobben. Regeringen avsåg vidare att i dialog med AF och arbetsmarknadens parter genomlysa förekomsten av överutnyttjande av stöden och hur missbruk kan förhindras. 

Enligt regeringen kvarstår problemen med att få fler kvinnor i instegsjobb och att åtgärder behöver vidtas för att minska andelen personer som efter avslutat instegsjobb återgår till öppen arbetslöshet. 

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?