Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens förmåga att uthålligt genomföra insatser i den mängd och med den inriktning som regeringen och riksdagen har beslutat. Riksrevisionen har också granskat om regeringen gett Försvarsmakten tillräckliga förutsättningar för att planera och genomföra sådana insatser, och om vunna erfarenheter har tagits till vara och återredovisats. Granskningen omfattade regeringen och Försvarsmakten.

Granskningen visade bland annat att det inte fanns tillräckligt med personal och materiel för att klara de uppgifter Försvarsmakten har avseende insatser, beredskap och utveckling. Det saknades vidare en operativ planering avseende de krav som regeringen och riksdagen ställde på insatsverksamheten. Regeringens styrning var delvis otydlig och otillräcklig och redovisningen till riksdagen var ofullständig. Riksrevisionens övergripande slutsats var att Försvarsmakten inte nådde upp till de krav som regeringen och riksdagen beslutat och inte heller skulle göra det då insatsorganisationen skulle vara fullt införd 2014,

Regeringen rekommenderades att göra en operativ studie om krav på insatsverksamheten till exempel när det gäller organisationens utformning, bemanning och materielförsörjning. Regeringen borde också förtydliga viktiga begrepp i styrningen och ställa tydligare krav på Försvarsmaktens återrapportering av mål och krav för insatsverksamheten. Regeringen borde också redovisa detta till riksdagen.

Försvarsmakten rekommenderades att utveckla metoderna för att värdera förmågan att genomföra insatser utifrån samtliga mål och krav för insatsverksamheten som regeringen och riksdagen beslutat om. Försvarsmakten borde också i operativa studier och spel pröva förutsättningarna och vad som är gränssättande för att genomföra den insatsverksamhet som regeringen och riksdagen beslutat om. Vidare borde Försvarsmakten säkerställa att myndigheten i arbetet med att ta fram förbandsmålsättningar omhändertar behoven av kompetens och viktigare materiel för internationella insatser och tar fram en strategi för hur tillförseln av personal i rätt antal och med rätt kompetens ska gå till. Slutligen borde Försvarsmakten utveckla hanteringen och kvalitetssäkringen av grunddata om personal och materiel.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den löpande ser över styrningen av myndigheterna och att Försvarsberedningen i maj 2014 skulle överlämna en försvarspolitisk rapport med förslag till utveckling av försvaret efter 2015. Granskningsrapporten utgjorde grund för den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen avsåg att överlämna till riksdagen 2015. I detta arbete avsåg regeringen att överväga vissa av Riksrevisionens rekommendationer. Propositionen lämnades till riksdagen i april 2015. Riksrevisionens granskningsrapport ingick i underlaget till propositionen som antogs av riksdagen i juni 2015. Riksdagsbeslutet innebär att de förutsättningar som Riksrevisionens granskningsrapport byggde på är förändrade.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?