Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om statens tillsyn och stöd på ett effektivt sätt bidragit att elever i skolan inte utsätts för kränkande behandling eller trakasserier. Granskningen berörde Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet (BEO), Statens skolverk och Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Granskningen visade att statens system för att skolor och huvudmän ska arbeta främjande och förebyggande kunde fungera bättre. Kravet på likabehandling av elever som anmält att de har blivit utsatta för kränkande behandling eller trakasserier uppfylldes inte i tillräcklig grad. Tillsynen för att främja elevers lika rättigheter och förebygga kränkande behandling och trakasserier kunde utvecklas för att bli mer effektiv. Staten kunde i vissa frågor utöka och rikta sitt stöd till huvudmän och skolor.

Regeringen rekommenderades att harmonisera skollagen och diskrimineringslagen samt att se över Skolinspektionens/ BEO:s och DO:s uppdrag i syfte att säkerställa att elever som anmäler kränkande behandling eller trakasserier får likabehandling. Regeringen borde också ge DO föreskriftsrätt. Vidare borde regeringen följa upp om elever som anmäler kränkande behandling eller trakasserier får likabehandling samt ge Skolverket i uppdrag att rikta stödinsatser till de skolor och huvudmän som är i störst behov av dem. Regeringen borde vidare följa upp att samverkan kommer till stånd mellan Skolinspektionen och DO vid granskning av planerna för likabehandling och mot kränkande behandling. BEO och DO rekommenderades att öka informationsinsatserna till elever och föräldrar så att de får kunskap om elevers rättigheter. Skolinspektionen borde säkerställa en likvärdig bedömning av ärenden som rör kränkande behandling.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten hänvisade regeringen till flera redan tillsatta utredningar. En utredning skulle föreslå hur kraven på aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter ska utformas för att bli tydliga och effektiva (dir. 2012:80), en annan skulle föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras (dir. 2014:10). Regeringen avsåg att överväga behovet av förändringar i regelverk och ansvarsfördelning när utredningarna lämnat sina förslag. Regeringen övervägde också att ge Skolverket i uppdrag att undersöka om det finns vinster i att stödinsatser riktas till de huvudmän och skolor som har störst behov. Skolverket har inte fått något sådant uppdrag.

Utredningen om kraven på aktiva åtgärder överlämnade i maj 2014 betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) till regeringen. Där föreslogs bland annat att skyldigheten att bedriva arbete med aktiva åtgärder i skollagsreglerad verksamhet ska regleras i skollagen i stället för i diskrimineringslagen. Ingen proposition har ännu lagts fram i frågan. Betänkandet medförde dock att utredningen om organisering och effektivisering av arbetet mot diskriminering i januari 2014 fick tilläggsdirektiv (dir.2015:129) om att ta ställning till om en annan ordning än den nuvarande för tillsyn över och främjande av likabehandling kan bidra till att säkerställa ett effektivt arbete mot diskriminering. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 16 december 2016.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?