Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om statliga insatser för att främja företags förmåga till export har varit effektiva och organiserade utifrån företagens behov. De aktörer som berördes av granskningen var regeringen, Regeringskansliet, Sveriges exportråd (numera Sveriges export- och investeringsråd – Business Sweden), Almi företagspartner AB, Tillväxtverket, Enterprise Europe Network (EEN), samt ambassader, konsulat och Exportrådets utlandskontor.

Granskningen visade att statens insatser behövde anpassas tydligare till företagens efterfrågan. I en enkätundersökning av ett urval av exporterande företag, framkom att en stor del av företagen hade en låg kännedom och nyttjandegrad av statens insatser. 

Granskningen visade även att Regeringskansliets arbete behövde samordnas ytterligare. Arbetet med insatserna styrdes både från Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet, men många gånger utan samordning om hur insatserna skulle utformas och genomföras. Det ökade risken för en otydlig styrning och bidrog till att göra området svåröverblickbart. Det fanns även brister i förutsättningarna för samverkan mellan de statliga aktörerna som bedrev verksamhet inom området. Regeringen hade varken ställt krav på återrapportering av samverkan eller definierat vad som var tillfredsställande samverkan.

Vidare visade granskningen att kunskapen om resultat och effekter av statens insatser för exportfrämjande hade varit otillräckliga. Det hade inte gjorts någon samlad uppföljning av insatserna. Brister i uppföljningen av insatserna innebar en risk att riksdagen inte hade fått en rättvisande bild av verksamhetens utfall.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att analysera hur väl statens utbud av insatser svarade mot företagens behov samt att anpassa utbudet därefter. Vidare borde regeringen samordna uppdrag till de statliga aktörerna inom området så att de kompletterar varandra. Regeringen borde även överväga om Exportrådets (numera Sveriges export- och investeringsråd) statliga verksamhet i förhållande till den kommersiella bör preciseras ytterligare, eftersom Exportrådets statliga verksamhet kan innebära marknadsfördelar som skulle kunna ha en hämmande påverkan på marknaden för exporttjänster.

Riksrevisionen rekommenderade även regeringen att förtydliga kraven att löpande följa upp och utvärdera insatserna samt att genomföra kvalificerade utvärderingar av desamma. De statliga aktörerna rekommenderades att se över och förbättra sina uppföljnings- och utvärderingsrutiner samt analysera om insatserna var rätt utformade och ledde till önskade resultat.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

Baserat på regeringens skrivelse avseende Riksrevisionens rapport, konstaterade Näringsutskottet att regeringen redan hade börjat och även planerat att genomföra flera åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport. Riksdagen lade därför skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. 

Regeringens och myndigheternas åtgärder

Avseende Riksrevisionens rekommendation att regeringen borde analysera och anpassa statens insatser efter företagens behov, ansåg regeringen att det inte fanns tillräckliga indikationer på att statens insatser inte skulle motsvara företagens behov. Regeringen uppgav att Tillväxtverket regelbundet undersökte företagens behov av stöd generellt liksom stöd för internationalisering. Efter skrivelsen har regeringen även gett Kommerskollegium i uppdrag att undersöka hinder för svensk utrikeshandel. Regeringen hade därutöver i samverkan med näringslivet tagit fram en exportstrategi för Sverige, där insatserna utgår från företagens behov och önskemål.  

Avseende Riksrevisionens rekommendation att regeringen ytterligare bör samordna uppdragen till de statliga aktörerna, har regeringen vidtagit ett antal åtgärder. Regeringen menade att en löpande samordning inom Regeringskansliet säkerställs genom att regeringsbeslut med uppdrag till statliga aktörer bereds gemensamt mellan berörda departement. Efter skrivelsen har regeringen även bildat ”Team Sweden” som syftar till att förbättra samordning samt att tydliggöra information och ansvarsfördelning av handels- och internationaliseringsfrågor. Team Sweden består av berörda departement, myndigheter, organisationer, statliga bolag och ambassader, däribland Almi Företagspartner AB, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Sveriges export- och investeringsråd.  Regeringen har även gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga överlappningar mellan statliga aktörer inom handels- och investeringsfrämjande. Statskontorets kartläggning visade att statens insatser bedrivs i ett svåröverblickbart system, men att överlappningar mellan statliga aktörer var begränsade. För att underlätta för företag att hitta rätt bland de statliga aktörerna har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla webbplatsen verksamt.se med information om export och internationalisering, samt att inrätta regionala exportcentra dit företag kan vända sig. Syftet med dessa två insatser var att skapa ”ett enda fönster” (verksamt.se) samt ”en dörr in” (regionala exportcentra).

Angående Riksrevisionens rekommendation att överväga Exportrådets (numera Sveriges export- och investeringsråd) statliga verksamhet i förhållande till den kommersiella, ansåg regeringen att Exportrådet redan varit föremål för två utredningar och att det därför inte fanns ytterligare behov av utredning. Regeringen framhöll även att riksdagen så sent som i juni 2012 hade tagit ställning till hur verksamheten skulle organiseras. 

Avseende Riksrevisionens rekommendation att regeringen och de statliga aktörerna borde utveckla den löpande uppföljningen och utvärderingen pekade regeringen på det arbete som redan pågick men avsåg även att ytterligare utveckla insatserna. I regeringens exportstrategi framgår att offentliga exportfrämjande insatser löpande ska utvärderas. Tillväxtanalys fick i 2014 års regleringsbrev i uppdrag att utveckla metoder och indikatorer för att skatta effekter av statens främjandeinsatser för internationalisering. Tillväxtanalys har förutom sin slutrapport av uppdraget tagit fram ett flertal studier och översikter inom området. Tillväxtanalys har även i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att genomföra analyser som ska bidra till arbetet med exportstrategin samt att påbörja förberedande arbete för kommande utvärderingar av strategin. Tillväxtanalys ska även analysera de regionala förutsättningarna och potentialen för miljödriven näringslivsutveckling, bland annat med avseende på exportmöjligheter. 

Regeringen ansåg tidigare att Tillväxtverket och Almi Företagspartner AB inte behövde särredovisa resultat avseende insatser för internationalisering, eftersom dessa insatser redovisades som en del av arbetet med att främja tillväxt och affärsutveckling. För år 2016 fick Tillväxtverket emellertid som krav i regleringsbrevet att återrapportera sina insatser för att främja små och medelstora företags internationalisering. Almi har i sitt ägardirektiv krav på att redovisa samverkan med andra statliga aktörer som arbetar med att stödja internationalisering av svenskt näringsliv. Regeringen ansåg att Tillväxtverket och Almi Företagspartner AB hade ett fungerande styr- och uppföljningssystemen av sina insatser, varför ytterligare åtgärder inte ansågs nödvändiga.

Regeringen ansåg även att det vid Tillväxtverket fanns fungerande kontrollsystem för att följa upp insatser som gick via intermediärer. Efter granskningen har Tillväxtverket fått i uppdrag att till Tillväxtanalys mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) redovisa yttersta stödmottagare.  Avseende EEN har regeringen sett över strukturen för nätverket.  Tillväxtverket är huvudfinansiär och koordinatör för EEN, varför en redovisning av EEN:s verksamhet återfinns i Tillväxtverkets årsredovisning. Avseende Sveriges export- och investeringsråd meddelade regeringen att de arbetade löpande med att precisera och utveckla redovisningen av insatser. Effekter av detta arbete menade regeringen kommer bli synliga i början av 2015. Efter skrivelsen har Sveriges export- och investeringsråd i sitt riktlinjebrev krav på rapportering av olika resultatindikatorer fördelade på de olika verksamhetsområdena. 

Regeringens skrivelse framhöll även att mål- och resultatstyrningen avseende de bilaterala ambassadernas främjandearbete skulle utvecklas inför 2014. Utrikesdepartementet uppger att de bilaterala ambassadernas mål- och resultatstyrning avseende främjandearbetet har utvecklats, och att ambassadernas mål och aktiviteter årligen följs upp i så kallade verksamhetsdialoger. 

Avslutande kommentarer

Regeringen har initierat ett flertal åtgärder som bemöter Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen har dock valt att inte utreda Sveriges export- och investeringsråd, eftersom regeringen ansåg att den frågan hade varit föremål för utredning och ställningstagande från riksdagen i närtid.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?