Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om statens spridning av kunskap till skolan är effektiv och främjar en sådan utbildning som skollagen kräver. Granskningen berörde regeringen och Skolverket.

Granskningen visade att Skolverket spred kunskap så att den nådde ut till skolorna och att den tillgodosåg behoven hos rektorer och lärare. Granskningen visade också att regeringens detaljstyrning av Skolverkets utvecklingsuppdrag genom särskilda uppdrag medförde att myndighetens instruktionsenliga uppgifter riskerade att åsidosättas. Vidare visade granskningen att Skolverket inte hade krav på sig att sprida kunskap om beprövad erfarenhet. Utbildningen i skolan ska enligt skollagen vila på både forskning och beprövad erfarenhet. Skolverket har dock enligt sin instruktion endast krav på sig att sprida kunskap om forskning. Granskningen visade också att tillgängligheten till och användbarheten av Skolverkets insatser och material kunde förbättras.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att styra Skolverkets utvecklingsuppdrag mindre detaljerat för att dra mer nytta av verkets roll som expertmyndighet. Regeringen borde också i Skolverkets instruktion ge myndigheten i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om beprövad erfarenhet. Regeringen borde också förbättra uppföljningen av Skolverkets uppdrag och vilket genomslag det får. Skolverket rekommenderades att i högre utsträckning följa upp genomslaget av myndighetens kunskapsspridning. Skolverket borde också utvärdera om de förändringar av myndighetens webbplatssida som gjorts i syfte att förbättra dess tillgänglighet hade varit effektiva.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den innan granskningen hade avslutats hade beslutat att inrätta ett skolforskningsinstitut, som skulle ansvara för att sprida forskningsresultat till skolan. I myndighetens beslutsorgan skulle personer med kompetens och erfarenhet från skolväsendet ingå. Regeringen menade att detta skulle tillgodose rekommendationen om komplettering av Skolverkets instruktionsenliga uppgifter avseende spridning av beprövad erfarenhet. Skolforskningsinstitutet inrättades 2015.

Regeringen gav 2015 Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Skolverket. I Statskontorets avrapportering framgår liknande slutsatser avseende styrningen av Skolverket som de som Riksrevisionen drog.

Beträffande uppföljning av Skolverkets uppdrag hänvisade regeringen i sin skrivelse till att den 2012 utvidgat uppdraget för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering från att ha varit fokuserat på arbetsmarknadspolitisk utvärdering till att även omfatta utbildningspolitisk utvärdering.

Enligt skrivelsen hade Skolverket inlett ett arbete med att utveckla och förbättra spridningseffekterna av sina insatser samt att utveckla sitt utvärderingsarbete vad gäller kunskapsspridningen. Myndigheten hade också påbörjat ett arbete med att utvärdera förändringarna av webbplatsen.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?