Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens. Syftet var att undersöka om insatserna möjliggjorde en snabb och ändamålsenlig etablering på svensk arbetsmarknad. Granskningen omfattade regeringen, Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.

Riksrevisionens övergripande slutsats var att det fanns effektivitetsbrister i statens insatser. Av granskningen framgick att statens insatser inte i tillräcklig utsträckning utgick från den enskildes förutsättningar och behov, att insatserna inte erbjöds tillräckligt snabbt samt att statens resurser kunde omfördelas för att göra större nytta. Vidare visade granskningen att det fanns brister i utbud och kvalitet av upphandlade insatser, för få möjligheter för de nyanlända till tidiga kontakter med arbetslivet, ett otillräckligt utnyttjande av validering och vuxenutbildning samt brister i samarbetet mellan stat, kommun och näringsliv.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att verka för ett bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och näringsliv. Regeringen rekommenderades också att verka för ett ökat deltagande av nyanlända i den reguljära vuxenutbildningen, samt att underlätta för nyanlända att delta i validering och vuxenutbildning på sitt modersmål. Vidare rekommenderades regeringen att pröva om de samlade resurserna kunde fördelas på ett effektivare sätt mellan olika politikområden för att påskynda de nyanländas etablering. Riksrevisionen lämnade också rekommendationer till Arbetsförmedlingen avseende etableringsuppdragets organisering, upphandling av insatser för nyanlända, nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden samt myndighetens interna lärande.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten framhöll regeringen att man noga kommer att följa utvecklingen av etableringsuppdraget och att Riksrevisionens granskning därvid kommer att utgöra ett viktigt underlag. Regeringen instämde i huvudsak med Riksrevisionens övergripande slutsats att det fanns effektivitetsbrister i statens insatser för att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens.

Regeringen delade också Riksrevisionens bedömning att fler nyanlända inom etableringsuppdraget bör ta del av kommunal vuxenutbildning, eftersom många i målgruppen har en kort utbildningsbakgrund. Mot den bakgrunden föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2015 att vuxenutbildningens styrdokument bättre skulle anpassas till elevernas behov och förutsättningar. Vidare föreslogs ett nytt kunskapslyft med permanenta utbildningsplatser. Regeringen framhöll också att ett förslag om studiehandledning på modersmål inom vuxenutbildningen var under beredning inom Regeringskansliet.

I likhet med Riksrevisionen bedömde regeringen att medel för nyanländas etablering kunde utnyttjas effektivare. Av detta skäl föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2015 en förstärkning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för etableringsuppdraget, delvis finansierad genom en omfördelning av medel från utgiftsområdet Integration och jämställdhet (UO13) till utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv (UO14). Vidare föreslog regeringen en tillfällig förstärkning av medel till Universitets- och högskolerådet för att bedöma utländsk utbildning 2015–2016. Regeringen aviserade också sin avsikt att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering och har därefter tillsatt en valideringsdelegation. Delegationen ska följa, stödja och samordna ett intensifierat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Delegationen ska slutredovisa sitt uppdrag 2019.

När det gäller Riksrevisionens rekommendationer till Arbetsförmedlingen har myndigheten tydliggjort språkstödet i framtida förfrågningsunderlag samt infört en webbaserad utbildning för samtliga anställda inom myndigheten med syfte att höja kunskapsnivån om diskriminering, normer och mänskliga rättigheter. Vidare har Arbetsförmedlingen påbörjat ett arbete med att ta fram en arbetsmodell för ett mer systematiserat och processinriktat arbetssätt inom etableringsuppdraget.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?