Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

Under granskningens gång tillsatte regeringen en utredning om EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik, och en vecka efter publiceringen av Riksrevisionens rapport tillsatte regeringen också en utredning om en förbättrad bostadssituation för äldre. I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten konstaterade regeringen därför att mycket av det som Riksrevisionen rekommenderade redan var föremål för utredning och att regeringen var medveten om de problem som finns på bostadsmarknaderna på dessa orter. När det gäller rekommendationen om att ge Boverket i uppdrag att följa utvecklingen på svaga bostadsmarknader konstaterade regeringen att ett sådant arbete rymdes inom myndighetens instruktionsenliga arbete. Beträffande övriga rekommendationer hänvisade regeringen till de kommande utredningarna. I sitt betänkande hänvisade civilutskottet till utredningsuppdragen samt andra åtgärder som var helt eller delvis inriktade på frågor med betydelse för bostadssituationen för äldre på svaga bostadsmarknader och ansåg att dessa skulle ge underlag för ytterligare överväganden. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

Som nämnts ovan ansåg regeringen att Boverket genom sin instruktion har möjlighet att följa utvecklingen på svaga bostadsmarknader, och myndigheten har därför inte fått några uppdrag som handlar om svaga bostadsmarknader.

År 2016 infördes ett nytt investeringsstöd för byggande av bostäder för äldre. I det nya stödet är åldersgränsen sänkt till 65 år, och stödet kan beviljas även för förbättringar av befintliga bostäder.

Det generella investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och studentbostäder får även lämnas, om det i en kommun som inte har befolkningstillväxt finns brist på en viss typ av bostäder och det behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Av regeringens skrivelse framgick att tre av rekommendationerna skulle behandlas av utredningen om EU och kommunernas bostadspolitik. Utredningen lämnade sitt betänkande 2015. Utredningen kom fram till att det inte var möjligt att ta fram ett ändamålsenligt generellt regelverk för definierandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Utredningen kom också fram till att omstruktureringsstödet inte stämde överens med EU:s statsstödsregler och därför borde ändras. En sådan ändring skulle dock medföra att stöd inte skulle kunna ges i samma utsträckning som varit möjligt tidigare. Därför ansåg utredningen att det borde vara möjligt att inte bara ge stödet till kommunala bostadsverksamheter utan även till kommunens kostnader för stöd till en privat fastighetsägare, för att täcka kostnaderna för en bostadstjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Utredningen kom också fram till att Statens bostadsomvandling AB;s (Sbo) uppdrag inte var förenligt med EU-rätten. Utredningen föreslog därför att verksamheten skulle utformas enligt EU:s statsstödsregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Det skulle innebära att verksamheten avgränsades till bostadstjänster för äldre, vilket redan hade skett i många av Sbo:s projekt. Utredningen bedömde också att Sbo inte behövde tillföras nytt kapital. Vidare kom utredningen fram till att en statlig myndighet borde ha uppdraget att stödja kommunerna i deras arbete med statsstödsrättsliga frågor.

Utredningen om EU och kommunernas bostadspolitik bereds för närvarande i Regeringskansliet. I budgetpropositionen för 2018 har regeringen ändrat anslagsändamålet för omstruktureringsanslaget. Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad för undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag med ekonomiska svårigheter. Anslaget får också användas för statsbidrag till kommuner med en svag bostadsmarknad och för stöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Regeringen har föreslagit att detta anslag minskas från och med 2018 för att finansiera en stödfunktion hos Upphandlingsmyndigheten för statsstödsrättslig rådgivning och information som fokuserar på frågor som rör bostadsförsörjning och bostadsmarknaden.

Den långsiktiga trenden med urbanisering skapar utmaningar på olika områden, inte minst kopplade till demografiska förändringar. Regeringen uppger att man följer utvecklingen på de lokala och regionala bostadsmarknaderna runt om i landet, inklusive kommuner med svag bostadsmarknad.

Avslutande bedömning och kommentarer

Av de fem rekommendationerna som Riksrevisionen lämnade i granskningsrapporten har två, den om att sänka åldersgränsen för det särskilda investeringsstödet för bostäder för äldre samt förändringarna av omstruktureringsbidraget, genomförts. Omstruktureringsbidraget har sänkts för att för att finansiera den planerade stödfunktionen hos Upphandlingsmyndigheten. Tre av rekommendationerna har behandlats vidare i en utredning vars betänkande fortfarande bereds i Regeringskansliet. Det är därför svårt att veta om fler åtgärder kommer att genomföras med anledning av granskningen.

 

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?