Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen granskade om förändringen av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslöshet som infördes i april 2008 har uppfyllt sina syften. Reformen var tänkt att öka incitamenten för deltidsarbetslösa att gå över till heltidssysselsättning. I granskningen undersöktes om förändringen hade inneburit att deltidsarbetslösa i högre grad övergick till heltidsarbete och om de förväntade utgiftsminskningarna hade uppnåtts. Vidare granskades hur regeringen styrt och följt upp reformen.

Granskningen visade att intentionerna med förändringen till viss del infriats. Gruppens övergång till heltidssysselsättning hade ökat efter reformen, och utgiftsminskningar hade skett i arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen visade dock att även övergången till heltidsarbetslöshet hade ökat för deltidsarbetslösa samt att den beräknade utgiftsminskningen inte fullt ut hade realiserats.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att:

  • utvärdera resultaten av beslutade arbetsmarknadsreformer för både sysselsättningseffekter och utgiftsminskningar, särskilt när underlagen för reformerna är osäkra
  • fortlöpande informera riksdagen om avvikelser från tidigare beräkningar i statsbudgeten
  • ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att rikta insatser till deltidsarbetslösa, särskilt till personer med korta deltider.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

Arbetsmarknadsutskottet skriver i sitt betänkande att de i huvudsak delar Riksrevisionens bedömningar. I betänkandet konstaterar utskottet att en begränsning av möjligheten att få ersättning vid deltidsarbetslöshet är beroende av hur deltidsarbetslöshet värderas. Är deltidsarbetslöshet en väg till heltidssysselsättning eller finns det inlåsningseffekter som begränsar möjligheter till heltidssysselsättning?

Utskottet noterar att regeringen i sin skrivelse anför att den avser invänta den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande innan den vidtar några åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Med det anser utskottet att riksdagen bör lägga regeringens skrivelse 2013/14:252 till handlingarna. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten pekade regeringen på det tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) som lämnats till socialförsäkringsutredningen (Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet). Enligt tilläggsdirektivet skulle socialförsäkringsutredningen se över reglerna om sökområde och arbetslöshetsförsäkring under tid med deltidsarbete. Regeringen avsåg därför att invänta utredningens slutbetänkande innan man vidtog åtgärder för deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen. I övrigt hade regeringen inte för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen ansåg därmed att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Socialförsäkringsutredningen lämnade sitt slutbetänkande i april 2015 (SOU 2015:21). Utredningen föreslog bland annat att 100-dagarsregeln skulle återinföras i arbetslöshetsförsäkringen. Regeln innebär att en arbetssökande kan begränsa sitt arbetssökande yrkesmässigt och geografiskt i början av en ersättningsperiod och att omställningstiden blir lika lång för alla deltidsarbetslösa oavsett omfattningen på deltidsarbetet. Utredningen föreslog vidare att en person som deltidsarbetar ska få ersättning under sammanlagt som längst 60 veckor för varje ersättningsperiod. Omställningstiden för deltidsarbete skulle därmed bli lika lång som för heltidsarbetslösa.

Regeringen följde utredningens förslag. Den 15 maj 2017 infördes nya regler för deltidsarbetslösa som innebär att den som arbetar deltid har rätt till arbetslöshetsersättning under 60 veckor oavsett om den arbetar kort eller lång deltid. Förändringen medförde att de med korta deltider fick en längre omställningsperiod jämfört med den tidigare 75-dagarsregeln samtidigt som de med långa deltider fick en kortare omställningsperiod.

Huruvida förändringen inneburit att personer med långa deltider, det vill säga de som arbetar kring 4 dagar i veckan, övergår till heltidssysselsättning snabbare, har inte följts upp eller utvärderats. Enligt företrädare för Arbetsmarknadsdepartementet är detta inte möjligt med tillgänglig statistik. Dock antar departementet att det är rimligt att förändringen medför en snabbare övergång till heltidssysselsättning eftersom gruppen med långa deltider står relativt nära arbetsmarknaden. Vidare uppger Arbetsmarknadsdepartementet att det i samband med förändringen i arbetslöshetsförsäkringen gjordes en beräkning av den utgiftsökning som förändringen skulle innebära. Någon uppföljning av denna beräkning har dock inte gjorts.

Arbetsförmedlingen har inte fått något uppdrag av regeringen som rör deltidsarbetslösa, vilket även bekräftas av Arbetsmarknadsdepartementet.

Avslutande bedömning och kommentarer

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att utvärdera resultaten av beslutade arbetsmarknadsreformer för både sysselsättningseffekter och utgiftsminskningar, särskilt när underlagen för reformerna är osäkra. Riksrevisionen rekommenderade även regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att rikta insatser till deltidsarbetslösa. Regeringen vidtog inga åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser utan valde att invänta socialförsäkringsutredningens slutbetänkande.

Den nya regeringen införde nya regler för deltidsarbetslösa 2017, i linje med de rekommendationer som socialförsäkringsutredningen lämnade i sitt slutbetänkande. Reglerna innebär att den som arbetar deltid har rätt till arbetslöshetsersättning under 60 veckor. För arbetssökande med korta deltider innebär förändringen att deras omställningstid blir avsevärt längre jämfört med den tidigare 75-dagarsregeln.

Huruvida denna förändring har lett till några effekter för deltidsarbetslösas övergång till heltidssysselsättning är oklart då detta inte har följts upp eller utvärderats.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?