Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att skapa ekonomiska förutsättningar för att uppnå inriktningen för försvaret. Granskningen omfattade också en bedömning av vilken roll frågor om långsiktig ekonomi hade spelat vid viktiga beslut om försvarets framtida inriktning. Granskningen omfattade Försvarsmakten och regeringen.

Granskningen visade att Försvarsmaktens ekonomiska beräkningar i beslutsunderlagen inför inriktningspropositionen 2009 inte redovisade vad en fullt utbyggd försvarsmakt i linje med de principer som angavs i inriktningspropositionen skulle kosta. Reformen förutsatte därmed förändrade kostnader, men var inte fullt ut beräknad. Underlagen till inriktningspropositionen var osäkra och delvis bristfälliga. Bedömningarna av kostnader och besparingsåtgärder vilade på relativt osäkra antaganden, och åtskilliga utredningsinsatser hade därför genomförts för att komplettera, klarlägga och kvalitetssäkra åtgärderna.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att utveckla sin ekonomiska uppföljning av kostnadsstrukturen inom Försvarsmakten. Regeringen borde redovisa ekonomiska konsekvenser till riksdagen i samband med större strategiska beslut om försvaret, samt utreda förutsättningarna för att på lång sikt uppfylla materielbehoven. Försvarsmakten borde vidareutveckla sin uppföljning av resultaten av genomförda rationaliseringar och besparingar.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten framförde regeringen att Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid
(Ds 2014:20) den 15 maj 2014 innehöll förslag om successiva ökningar av Försvars-maktens förbands- och materielanslag under den kommande inriktningsperioden.

Regeringen uppgav att Försvarsmakten fått i uppdrag att lämna underlag till regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition 2015 inom vissa angivna ekonomiska ramar. Vidare skulle Försvarsmakten redovisa förslag om en fortsatt utveckling och effektivisering av verksamhet och infrastruktur. Försvarsmakten utvecklade, i samarbete med Försvarets materielverk, en modell för uppföljning av rationaliseringar och besparingar. Försvarsmaktens materielplanering skulle anpassas till den förändrade materielplanering som utarbetats av Investeringsplaneringsutredningen i betänkandet Investeringsplanering för försvarsmateriel. En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess (SOU 2014:15).

I skrivelsen uppgav regeringen vidare att den arbetade med att förbättra den ekonomiska uppföljningen av krigsförbanden, bland annat inom ramen för Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM). I myndighetens regleringsbrev för 2014, bilaga 2, begärde regeringen utökad ekonomisk redovisning, vilket bland annat inkluderade direkta kostnader för krigsförbanden.

I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen att en utredning ska tillsättas under 2016 med uppdrag att se över det samlade långsiktiga materielbehovet. Försvaret hade också erhållit en förstärkt finansiering.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?