Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

Regeringen klargjorde i skrivelsen att den inte delade Riksrevisionens uppfattning att använda regelverket för den officiella statistiken för att komma till rätta med bristerna som granskningen pekat ut. För Almi Företagspartner AB, Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB, avsåg regeringen i stället att ange i bolagens ägaranvisningar att de uppgifter som efterfrågas av Tillväxtanalys ska överlämnas för att möjliggöra uppföljningar och utvärderingar.

Till skillnad från bolagen med statligt ägande kan stiftelserna Industrifonden och Norrlandsfonden inte styras genom ägaranvisningar. Därför avsåg regeringen att uppdra åt Tillväxtanalys att upprätta skriftliga överenskommelser mellan myndigheten och styrelserna i stiftelserna om framtida dataleveranser. Regeringen betonade vikten av att överenskommelserna mellan Tillväxtanalys och respektive uppgiftslämnare skulle styrkas i någon form. Regeringen noterade också att Tillväxtanalys, i dialog med Näringsdepartementet, tagit hänsyn till den arbetsbörda som uppgiftslämnande innebär för de berörda aktörerna. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Näringsutskottet underströk i sitt betänkande att statliga näringspolitiska insatser ska kunna utvärderas i syfte att korrigera eventuella brister och bättre möta företagens behov. Utskottet delade regeringens uppfattning att uppföljning och utvärdering är viktiga verktyg för att mäta de näringspolitiska insatsernas effektivitet. Därtill betonade utskottet vikten av att budgetlagens krav på effektivt resursutnyttjande uppfylls och att regeringen redovisar insatsernas resultat. Näringsutskottet konstaterade också i sitt ställningstagande att regeringen avsåg att vidta åtgärder för att lösa de brister som påtalats i granskningen, även om regeringen inte delat Riksrevisionens uppfattning om reglering knuten till regelverket för officiell statistik. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

Regeringen noterade i skrivelsen att möjligheterna att styra uppgiftslämnandet skiljer sig åt mellan stiftelser och bolag, och angav att de skulle vidta olika åtgärder beroende på organisationsform.

Regeringen har infört skrivningar i Almi Företagspartner AB:s ägaranvisning om uppgiftslämnande till Tillväxtanalys angående lån och ägarkapital. För Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB har vissa organisatoriska förändringar skett sedan granskningen genomfördes. År 2016 bildades Saminvest AB, där Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB numera ingår som dotterbolag. Båda dotterbolagen ska avvecklas på sikt. Ännu har ingen skrivning om uppgiftslämnande till Tillväxtanalys införts i Saminvest AB:s ägaranvisning. Näringsdepartementet avser emellertid att se över ägaranvisningen till Saminvest AB under hösten 2018, och att samtidigt behandla frågan om en instruktion om rapportering till Tillväxtanalys. Även Tillväxtanalys avser att initiera diskussioner med Saminvest AB om uppgiftslämnande.

Regeringen hade redan vid sin behandling av granskningen genom Näringsdepartementet initierat en dialog mellan Tillväxtanalys och stiftelserna Norrlandsfonden respektive Industrifonden angående möjligheterna till uppgiftslämnande. Dialogen resulterade i samstämmighet mellan Tillväxtanalys och stiftelserna om att Tillväxtanalys skulle begränsa kraven på uppgiftslämnande till några kärnindikatorer samt informera stiftelserna om möjligheterna till sekretesskydd.

I 2015 års regleringsbrev fick Tillväxtanalys i uppdrag att upprätta överenskommelser med stiftelserna Industrifonden och Norrlandsfonden om uppgiftslämnande. I uppdraget ingick att beakta uppgiftslämnarnas arbetsbörda. Avtal om uppgiftslämnande tecknades mellan Tillväxtanalys och Industrifonden i november 2015. Enligt överenskommelsen ska data lämnas årligen. Den första leveransen av data innehöll även vissa historiska data. I december 2017 tecknades även ett avtal mellan Tillväxtanalys och Norrlandsfonden om uppgiftslämnande. Den första leveransen av data, avseende 2016 och 2017, kommer att ske i mars 2018. Därefter ska uppdaterade data lämnas årligen. Som en förberedelse för uppgiftslämnande har Norrlandsfonden under 2017 lagt till ett villkor i sina ”Allmänna villkor för lån”. Villkoret innebär att kredittagaren lämnar sitt samtycke till att Norrlandsfonden lämnar information om krediten till Tillväxtanalys.

Det framgår inte av skriftlig dokumentation eller från kontakter med de berörda bolagen och stiftelserna huruvida några skriftliga samtycken har inhämtats av stödmottagarna för att möjliggöra uppgiftslämnande av historiska data. Tillväxtanalys bedömer att inhämtande av sådana samtycken, i den mån de behövs, skulle innebära en stor arbetsbörda, särskilt för stödmottagare med små organisationer.

Avslutande bedömning och kommentarer

Regeringen delade inte Riksrevisionens uppfattning att de berörda aktörernas uppgiftslämnande skulle regleras genom Sveriges officiella statistik. I stället valde regeringen att åtgärda de brister som påtalades i granskningen genom att i ägaranvisningar instruera de statligt ägda bolagen att lämna uppgifter till Tillväxtanalys samt att uppdra åt Tillväxtanalys att ingå skriftliga överenskommelser om uppgiftslämning med stiftelserna. Av de berörda aktörerna är det i dagsläget bara Saminvest AB (dvs. Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB) som ännu inte har någon instruktion om uppgiftslämnande. Näringsdepartementet har emellertid meddelat att de avser se över bolagets ägaranvisning hösten 2018 och då behandla frågan om uppgiftslämning. Även Tillväxtanalys säger att de avser att arbeta för att möjliggöra uppgiftslämnande från Saminvest AB framöver.

Avseende rekommendationen till bolagen och stiftelserna att inhämta skriftligt samtycke från sina kunder för att underlätta uppgiftslämnande om historiska data är det oklart vad som har gjorts. I övrigt tycks Riksrevisionens rekommendationer ha tagits om hand eller vara på väg att tas om hand.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?