Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om staten har undanröjt hinder och skapat förutsättningar för det civila samhällets medverkan i de statliga insatserna för mottagande, etablering och integration av nyanlända invandrare. Med det civila samhället avses ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”. Granskningen berörde regeringen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Granskningen visade att ambitionen att involvera det civila samhället i statens integrationsarbete inte hade resulterat i motsvarande utveckling i berörda myndigheters verksamhet. Civilsamhällets organisationer hade inte blivit utförare i någon större omfattning inom den statliga integrationspolitiken. Sektorn hade dock i viss mån en annan, mer kompletterande roll. Civilsamhällets begränsade deltagande i integrationsarbetet innebar att den mångfald verksamheter, som enligt riksdag och regering kan bidra till en effektivare etablerings- och integrationsprocess, inte till fullo hade kommit till stånd. Även om åtgärder vidtagits för att ge bättre förutsättningar för civilsamhället att vara utförare, visade granskningen att det fanns behov av ytterligare insatser för att skapa den önskade mångfalden verksamheter. 

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att bland annat genomföra en samlad analys av statens finansiering av civilsamhället på integrationsområdet samt efterfråga uppföljning av myndigheternas lokala samverkan med civilsamhället.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen delvis i Riksrevisionens övergripande bedömning att ambitionen att involvera det civila samhället i statens integrationsarbete inte hade resulterat i motsvarande utveckling i berörda myndigheters faktiska arbete. Regeringen hänvisade vidare till en ny utredning om civilsamhällets samverkan med det offentliga. I skrivelsen påpekade regeringen att merparten av de åtgärder som ingår i den överenskommelse som slutits mellan regeringen och civilsamhället på integrationsområdet har genomförts, samt att uppgörelsen kontinuerligt kommer att ses över i samråd med civilsamhällets organisationer.

Regeringen uppgav också att Migrationsverket tagit fram en ny handlingsplan för att utveckla myndighetens samverkan med det lokala civila samhället. Myndigheten hade även genomfört åtgärder för att underlätta upphandlingen för civilsamhället. Arbetsförmedlingen hade reviderat metodstödet för lokala överenskommelser för att tydligare inkludera civilsamhället samt sett över upphandlingsförfarandet.

Regeringen tillsatte i mars 2014 en utredare med uppdrag att underlätta för det civila samhällets organisationer att samverka med det offentliga bland annat när det gäller offentlig upphandling. I utredningens betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), som lämnades i februari 2016, föreslås bland annat åtgärder som ska ge upphandlande myndigheter möjlighet att förenkla för civilsamhällets organisationer att vara utförare av vissa tjänster.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?