Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Granskningen visade att staten inte hade gett sådana förutsättningar. Granskningen visade också att anhörigas behov av stöd ofta handlade om att den närstående fick en god vård och omsorg men även om ett individanpassat och flexibelt stöd till dem själva.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att förtydliga bestämmelserna om stöd till anhöriga i 5 kap 10 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och att ge en myndighet i uppdrag att följa anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser för individen och samhället över tid. Regeringen borde också anpassa socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadslagstiftningen till anhörigas behov. Vidare borde regeringen ta fram utbildningar för att sprida kunskap till anställda, ge Socialstyrelsen i uppdrag att informera om rätten till stöd och insatser i SoL och i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt överväga om landstingens ansvar för stöd till anhöriga behövde förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att mycket av det som Riksrevisionen rekommenderade redan var föremål för utredning eller ingick i befintliga uppdrag till myndigheter. Bland annat hade Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra fördjupade analyser av anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser.

Regeringen avsåg också att göra en samlad översyn av äldrepolitiken. Där kunde flera av de frågor som Riksrevisionen tagit upp komma att ingå, bland annat stödet till anhöriga. Regeringen tillsatte i juni 2015 en särskild utredare med uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. I direktiven påpekade regeringen vikten av en väl fungerande äldreomsorg för anhörigas trygghet och tog också upp anhörigvården i samband med jämlikhet och jämställdhet i äldrevården. Uppdraget ska redovisas i mars 2017.

Socialstyrelsens slutrapport i december 2014 på det uppdrag som regeringen refererade till i sin skrivelse visade att socialtjänstverksamheten i kommunerna tillämpade bestämmelserna i mycket varierande grad. Längst hade man kommit inom äldreomsorgen, främst beroende på att utvecklingen av anhörigstöd, innan bestämmelserna tillkom, i huvudsak skedde inom äldreomsorgen. Inom funktions-hinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen hade arbete kommit igång, men mycket återstod för att omsätta bestämmelsen utifrån de specifika förutsättningar som finns i dessa verksamheter.

Socialstyrelsen ansåg i sin rapport att kommunerna erbjöd stöd till anhöriga i högre grad än tidigare. Kommunerna krävde också att personal som arbetade med att stödja anhöriga skulle ha kunskaper om de sjukdomar eller funktionsnedsättningar som de närstående hade. Anhörig-, patient-, funktionshinders-, frivillig- och pensionärsorganisationerna var dock kritiska till bristen på stöd, de stora skillnaderna i kvalitet och de stora variationerna mellan kommuner. Socialtjänsten hade också svårt att erbjuda ett individuellt utformat stöd. Socialstyrelsen redogjorde för Riksrevisionens granskning i sin rapport.

Socialstyrelsen stödde också olika patient-, anhörig-, funktionshinders-, frivillig- och pensionärsorganisationers behov av information genom att under hösten 2014 ta fram en informationsfolder om bestämmelserna i SoL om stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående. Samtidigt skulle ett presentationsmaterial riktat till personer i ledningsposition inom socialtjänsten tas fram.

En ny patientlag (2014:821) trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen föreskriver bland annat möjligheten för patienters närstående att medverka vid utformningen och genomförandet av vården när detta är lämpligt och patienten inte motsätter sig det.

Regeringen tillsatte i december 2015 en nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa. Enligt direktiven ska samordnaren bland annat följa upp insatser som görs inom området med fokus på effekter för folkhälsan, patienter, brukare och anhöriga. Uppdraget ska redovisas i december 2018.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?