Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt regeringen och Regeringskansliets (Utrikesdepartementets) hantering av valutaväxling och valutarisker bidrar till ett effektivt och förutsägbart bistånd. Även Riksgäldskontoret (Riksgälden) har omfattats av granskningen, eftersom myndigheten ansvarar för det ramavtal som används vid statliga valutaaffärer. 

Granskningen visade att Sidas och UD:s hantering av valutaväxling och valutarisker brast i effektivitet och förutsägbarhet. Valutarisker i biståndet hade inte beaktats och Sidas valutaväxlingar kostade mer än på jämförbara myndigheter. Valutahanteringen kunde enligt Riksrevisionen inte anses bidra till regeringens ambitioner om resultat, kostnadseffektivitet och transparens i biståndet.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att se till att svenska biståndsåtaganden inte präglades av valutarisker. Vidare borde regeringen säkerställa att myndigheter som påverkas av valutafrågor tar hjälp av Riksgälden, samt att Sida ges möjlighet att valutasäkra sina garantier. 

Sida rekommenderades att säkerställa att myndighetens valutaköp genomfördes kostnadseffektivt. Myndigheten borde öka kunskapen i valutafrågor, och undersöka hur valutarisker för mottagare av svenskt bistånd kan minskas. Avslutningsvis rekommenderade Riksrevisionen Riksgälden att tydliggöra hur myndighetens ramavtal för betalningstjänster kan användas, i syfte att säkerställa att valutaväxlingar kan genomföras effektivt.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning framhöll regeringen att en betydande del av Riksrevisionens rekommendationer skulle kunna tas om hand med en samlad likviditetshantering av utländsk valuta i staten. Regeringen hänvisade här till Riksgäldskontorets arbete med att införa ett centralt statligt valutakoncernkonto, som enligt plan skulle införas när det befintliga ramavtalet för betalningstjänster löpte ut den sista mars 2017. Regeringen bedömde vidare att det inte fanns något hinder för Sida att inom ramen för sitt administrativa uppdrag genomföra terminssäkring av de åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått.

I syfte att tydliggöra Sidas ansvar för valutahanteringen beslutade regeringen i juni 2015 att tydliggöra myndighetens uppgift att svara för en effektiv valutahantering för de åtaganden som ingås av regeringen eller Regeringskansliet i myndighetens instruktion. Sida har därefter infört en rutin för valutasäkring och ingått ett avtal med Riksgälden om terminssäkring. Under 2015 tecknade Sida fem valutaterminer med Riksgälden.

I maj 2016 upphandlade Riksgälden ett nytt ramavtal för betalningstjänster, som ska träda i kraft den första april 2017. Avtalet innebär att flera av de brister som påtalades i Riksrevisionens granskning kommer att hanteras. Exempelvis kommer avtalet att innebära betydande förbättringar för Sidas valutaköp, med garanterade marginaler för köp av USD och EUR på 25 punkter. Vid Riksrevisionens granskning var motsvarande marginal cirka 600 respektive 800 punkter.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?