Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I skrivelsen till riksdagen med anledning av rapporten (skr. 2015/16:37) delade regeringen i huvudsak Riksrevisionens bedömningar. Regeringen föreslog ett flertal förändringar som låg i linje med Riksrevisionens första rekommendation, vad gäller ansvar och samordning.

I budgetpropositionen för 2016 föreslog regeringen en ökning av de statliga medlen till samordningsförbunden för att fler samordningsförbund skulle bildas i landet. Regeringen beslutade också att tillsätta en nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar samt en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Vidare föreslog regeringen mer medel till Samhall i budgetpropositionen för 2016, samt en satsning på särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) och ökade lönestöd för målgruppen. Dessutom har det genomförts en satsning inom psykisk ohälsa i syfte att möta den ökande ohälsan bland barn och unga vuxna t.o.m. 30 år genom budgetpropositionen för 2016.

Regeringen delade även Riksrevisionens bedömning att det kan vara problematiskt för de försäkrade att ansöka om ny period med aktivitetsersättning samt instämde i Riksrevisionens bedömning att de ekonomiska incitamenten till viss del kan ha en återhållande effekt. Då dessa delar ingick i en pågående översyn av regelverket för aktivitetsersättningen avvaktade regeringen med beslut inom dessa delar.

Översynen redovisades i promemorian Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds. 2016:5). Där föreslogs att hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder. Förslaget syftade till att öka tryggheten för den grupp unga som har så omfattande funktionsnedsättningar att det är osannolikt att de någonsin kommer kunna arbeta. Förändringen var också tänkt att renodla aktivitetsersättningen och tydliggöra vilka unga som är i behov av aktiva insatser. Vidare föreslogs att en försäkrad som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år och anmäler till Försäkringskassan att han eller hon avser att börja studera ska, efter ansökan, kunna få behålla aktivitetsersättningen under högst sex månader samtidigt som personen i fråga prövar att studera. En försäkrad som haft sjukersättning under minst ett år och får pröva att arbeta med vilande sjukersättning, ska kunna få ett belopp motsvarande 25 procent av den sjukersättning som har förklarats vilande varje månad under en period om 24 månader, i stället för 12 månader. Promemorian har remissbehandlats.

Riksdagen lade vid sin behandling regeringens skrivelse till handlingarna.

Vad gäller rekommendationerna till Försäkringskassan konstaterade myndigheten i 2015 års årsredovisning att kvaliteten i samordningen inom aktivitetsersättningen inte är tillfredsställande. För att på ett mer systematiskt sätt kunna identifiera de försäkrades behov av samordning och rehabilitering har därför Försäkringskassan börjat använda ett nytt arbetssätt, vilket ännu inte har utvärderats. Försäkringskassan har också under en följd av år lämnat en så kallad ”Antikrångelkatalog” till regeringen med olika förslag på ändringar i regelverket som ska göra det enklare för de försäkrade. Några av de förslag som Försäkringskassan lämnat in under senare år berör sjuk- och aktivitetsersättningen och har tagits hänsyn till i ovan nämnda översyn.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?