Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I sin skrivelse till riksdagen om granskningen instämde regeringen i huvudsak med Riksrevisionens slutsatser. Det återfallsförebyggande arbetet behövde stärkas så att klienterna i större utsträckning än vid tidpunkten för granskningen fick del av sådana insatser de bedömts behöva, enligt regeringen. Regeringen ansåg det särskilt angeläget att utveckla samverkan mellan berörda aktörer. Dessutom instämde regeringen i Riksrevisionens bedömningar bland annat av uppföljning, behov av utbildning för intagna och tidig identifikation av klienters behov. På två punkter – att låta utreda fördelningen av kostnader mellan aktörer och att initiera samhällsekonomiska analyser – instämde regeringen endast delvis i Riksrevisionens rekommendationer.

Justitieutskottet skrev i sitt betänkande angående skrivelsen att utskottet i likhet med regeringen bedömde att Riksrevisionens rekommendationer i huvudsak var adekvata och väl underbyggda. Utskottets förslag var att lägga regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning till handlingarna, vilket riksdagen biföll. De sju motioner som lämnats med anledning av granskningen avslogs.

I budgetpropositionen för 2016 föreslog regeringen en ökning av Kriminalvårdens anslag med 25 mnkr för att stärka myndighetens förutsättningar för effektiva utslussningsåtgärder och utvecklad samverkan med berörda aktörer. I Kriminalvårdens regleringsbrev för 2016 gav regeringen ett särskilt uppdrag åt myndigheten att utveckla och förstärka arbetet med utslussning i syfte att öka klienternas förutsättningar att inte återfalla i brott. Uppdraget ska redovisas senast 31 maj 2018.

Under 2016 inrättade Kriminalvården en samordnare på nationell nivå för myndighetens samverkan med andra relevanta aktörer, samt inledde en inventering av samverkan med kommuner och landsting. Mot bakgrund av Riksrevisionens granskning tillsatte regeringen samma år en utredning med uppdrag att lämna förslag på en modell för samverkan kring återfallsförebyggande insatser. Utredningen resulterade 2017 i en rapport som bland annat föreslog ett inslussningsprogram för klienter efter villkorlig frigivning, med samordnat stöd från Kriminalvården och samhällsaktörer på klientens hemort.

Regeringen uppdrog efter granskningen även åt Kriminalvården att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda kompletterande gymnasieutbildning i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer. I Kriminalvårdens regleringsbrev för 2017 och 2018 har regeringen också efterfrågat en särskild redovisning avseende samverkan med ideella organisationer, inklusive hur en genomförd höjning av statsbidragen till dessa har utvecklat samarbetet.

Regeringen har vidare gett Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag att följa upp Kriminalvårdens arbete med utslussning. Uppdraget redovisades 2017 i en rapport, som bland annat konstaterar att flera hindrande faktorer kvarstår, däribland brister i planeringen av insatserna.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?