Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Statistik har sedan lång tid tillbaka spelat en viktig roll i förändringen av samhället. Under upplysningstidens fokus på kunskap var statistik en betydelsefull drivkraft i den demokratiska utvecklingen. I såväl Sverige som andra länder har statistisk information sedan dess haft karaktären av en samhällelig nyttighet, och ansvaret för att det tas fram statistik om viktiga samhällsförhållanden har varit en del av det offentliga åtagandet.

Den officiella statistiken är en del av statens service till allmänheten och dess särställning motiveras med att den är av särskild vikt för att ge en opartisk beskrivning av samhället. Statistiken används också som grund för politiska beslut, forskning, utvärdering med mera. Grundläggande regler om den officiella statistikens framställning framgår av lag.

Riksrevisionen har granskat om systemet för den officiella statistiken används ändamålsenligt i relation till de syften som ligger till grund för den officiella statistikens särställning. På en övergripande nivå utgörs systemet för den officiella statistiken av det regelverk som omger statistiken, de statistikansvariga myndigheterna samt själva statistiken och dess dokumentation och underlag. Granskningens huvudsakliga inriktning har varit regeringens övergripande styrning av systemet och dess utveckling samt SCB:s samordningsansvar. Därutöver har granskningen omfattat de enskilda statistikansvariga myndigheternas förutsättningar att arbeta med att utveckla och förbättra statistiken.

Motiv

Riksrevisionen kan konstatera att den officiella statistiken fyller en viktig funktion i samhället och att det av detta skäl är motiverat att övergripande granska det system som omger statistiken. Under den förstudie som Riksrevisionen genomfört framkom även ett antal problemindikatorer och svårigheter relaterade till utvecklingen, avgränsningen och samordningen av den officiella statistiken, vilka också sammantaget har motiverat Riksrevisionens granskning. I förstudien noterade Riksrevisionen dessutom att den officiella statistiken står inför ett antal utmaningar där betydelsen av en övergripande strategi och samordning blir särskilt viktig. Ett exempel på en sådan utmaning är ökande bortfall i statistiska undersökningar.

Genomförande

För att undersöka om systemet för den officiella statistiken tillämpas ändamålsenligt har Riksrevisionen fokuserat granskningen på hur systemet fungerar och används i praktiken. Riksrevisionen har i huvudsak undersökt detta genom dokumentstudier och intervjuer med statistikansvariga myndigheter, Statistiska centralbyrån (SCB) och Regeringskansliet. Skälet för den valda metoden är att de statistikansvariga myndigheterna är de som bäst kan svara på hur systemet för den officiella statistiken fungerar i dag. Detta kan sedan ställas mot hur det har varit tänkt att systemet ska fungera, vilket Riksrevisionen framför allt undersökt genom dokumentstudier och intervjuer med personer med särskild inblick i systemet.

För att tillämpningen av det officiella statistiksystemet ska fungera ändamålsenligt och vara resurseffektiv krävs enligt Riksrevisionen att regeringens styrning av systemet präglas av ett helhetsperspektiv. Det faktum att ansvaret för officiell statistik är decentraliserat till 27 olika statistikansvariga myndigheter med olika förutsättningar och resurser ställer även krav på en tydlig samordning av systemet som kan bidra till en gemensam syn och tolkning av de krav som ställs på den officiella statistiken. En tydlig samordning ger även förutsättningar att dra nytta av samordningsvinster så att statistiken kan produceras kostnadseffektivt.

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?