Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

I skrivelsen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport instämde regeringen delvis i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen konstaterade också att flera av de områden som Riksrevisionen tog upp i granskningen hade behandlats i Statistikutredningens slutbetänkande. Regeringen aviserade att den i sin fortsatta beredning av Statistikutredningens slutbetänkande skulle väga in delar av de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat. Det handlade bland annat om rekommendationerna om samordningen av den officiella statistiken och mandatet för och utformningen av Rådet för den officiella statistiken. Regeringen påpekade också att den inte var beredd att inrätta en särskild funktion för att granska och utvärdera kvaliteten i den officiella statistiken eller utreda tänkbara statliga initiativ för att påverka bortfallsutvecklingen i statistiska undersökningar riktade till individer och hushåll.

I sin behandling av regeringens skrivelse framhöll finansutskottet att det är viktigt att Sverige har en väl täckande och väl fungerande officiell statistik av hög kvalitet. Utskottet konstaterade även att regeringen aviserat att den skulle väga in delar av de rekommendationer som Riksrevisionen presenterade i granskningsrapporten i sin fortsatta beredning av Statistikutredningens slutbetänkande. Mot denna bakgrund föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Kammaren biföll utskottets förslag.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

Regeringen

I juni 2016 beslutade regeringen om förändringar i SCB:s instruktion. I den nya förordningen har SCB:s samordningsansvar för den officiella statistiken förtydligats. Av den nya förordningen framgår också att Rådet för den officiella statistiken ska bistå SCB när de utför sina samordningsuppgifter. Antalet ledamöter i Rådet för den officiella statistiken utökas från sex till tolv, samtidigt som det anges att myndighetscheferna för sex namngivna statistikansvariga myndigheter ska ingå i rådet. Regeringen har också beslutat om ändringar i förordningen om den officiella statistiken. Ändringarna innebär bland annat att de statistikansvariga myndigheterna ska utvärdera den officiella statistikens kvalitet inom sitt statistikområde. SCB får meddela föreskrifter om verkställighet av utvärderingarna. Enligt sin nya instruktion ska SCB också senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken med en analys av de statistikansvariga myndigheternas kvalitetsutvärderingar. Rapporten ersätter den årliga rapport som Rådet för den officiella statistiken tidigare tog fram.

Den 1 juni 2017 beslutade regeringen att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska ta över Socialstyrelsens statistikansvar för officiell statistik avseende familjerådgivning och familjerätt enligt förordningen om den officiella statistiken. Ändringen innebär att antalet statistikansvariga myndigheter numera uppgår till 28 myndigheter samt att antalet statistikområden utökas från 108 till 110 områden.

När det gäller Riksrevisionens rekommendation att utreda statliga initiativ för att hantera minskande svarsfrekvenser i statistiska undersökningar bedömde regeringen att det inte fanns tillräckligt starka skäl för att införa en uppgiftsskyldighet för privatpersoner. Regeringen menade att det i stället är de statistikansvariga myndigheternas ansvar att utveckla bättre metoder för att hantera ökade bortfall och att hitta andra vägar för att inhämta data.

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen att den löpande kommer att överväga förändringar som tillvaratar berörda myndigheters möjlighet att kunna dela uppgifter med varandra för att underlätta en effektiv produktion av officiell statistik.

SCB

SCB:s nya instruktion började gälla den 1 september 2016. Under 2016 inledde SCB ett arbete med att se över sina föreskrifter och allmänna råd angående den officiella statistiken i enlighet med sin nya instruktion och förordningen om den officiella statistiken. Därutöver inrättades en nationell samrådsgrupp för att bistå SCB i myndighetens samordningsansvar för den officiella statistiken. Samrådsgruppen består av ledamöter för de tolv myndigheter som ingår i rådet för den officiella statistiken samt av representanter för SCB. Samrådsgruppen rapporterar till Rådet för den officiella statistiken och ska bereda strategiska och principiella frågor inför rådets möten. Därutöver ska samrådsgruppen hantera operativa och tekniska frågor som rör samordningen av den officiella statistiken.

SCB:s arbete med att se över föreskrifter och allmänna råd har skett i samverkan med övriga statistikansvariga myndigheter och utmynnat i en ny föreskrift samt en ändringsföreskrift om kvalitet för officiell statistik. De nya och ändrade föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2017. Som en del i de nya föreskrifterna har SCB även utarbetat en ny kvalitetsdeklaration, vilken ersätter den tidigare BAS (beskrivning av statistiken). Under 2017 har SCB också beslutat om en ny föreskrift och därtill följande handbok om utvärdering av den officiella statistikens kvalitet. Syftet med handboken är, enligt SCB, att på ett samlat och lättillgängligt sätt redogöra för kvalitetsbegreppet, främja en enhetlig tillämpning av SCB:s nya föreskrifter samt underlätta arbetet med kvalitetsdeklarationer. Därutöver pågår ett arbete med att se över och ta fram nya riktlinjer för vad som är officiell statistik.

Under 2016 har SCB tillgängliggjort en del av sina it-verktyg, för att möjliggöra för andra statistikansvariga myndigheter att använda dem i statistikproduktionen. SCB samarbetar också med övriga statistikansvariga myndigheter i de arbetsgrupper som finns under Rådet för den officiella statistiken. För närvarande finns tre sådana arbetsgrupper. Frågan om bortfall i statistiska undersökningar hanteras i arbetsgruppen för uppgiftslämnarfrågor. Inom ramen för gruppens arbete har en skrivguide för kontakter med uppgiftslämnare tagits fram, vilken baseras på SCB:s arbete med bortfallsfrågor.

Enligt sin nya instruktion ska SCB senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken. Tidigare var det Rådet för den officiella statistiken som ansvarade för rapporteringen. SCB lämnade sin första årliga rapport om systemet för den officiella statistiken till regeringen i mars 2017. Från och med 2018 kommer rapporten innehålla en samlad analys av de utvärderingar av den officiella statistikens kvalitet som görs av de statistikansvariga myndigheterna.

Avslutande bedömningar och kommentarer

Sammanfattningsvis har regeringen och SCB vidtagit en rad åtgärder som är relevanta för Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Genom ändringar i förordningen för den officiella statistiken och SCB:s instruktion har regeringen bland annat skapat ett tydligare system för den officiella statistikens samordning och för en systematisk uppföljning av kvaliteten hos den officiella statistiken. Utifrån dessa förordningsändringar har en nationell samrådsgrupp inrättats under Rådet för den officiella statistiken som ska bistå SCB i myndighetens samordningsansvar. SCB har också beslutat om nya och ändrade föreskrifter samt utarbetat en handbok om den officiella statistikens utvärdering och kvalitet. Även om de åtgärder som regeringen och SCB vidtagit är i linje med Riksrevisionens rekommendationer går det inte att dra slutsatsen att åtgärderna är en direkt följd av Riksrevisionens granskning. Anledningen är att flera av åtgärderna också tagits upp och diskuterats i statistikutredningens slutbetänkande. En del av åtgärderna är också en följd av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik. Parallellt med Riksrevisionens granskning genomförde dessutom Eurostat en peer review av det svenska officiella statistiksystemet och hur de efterlevde riktlinjerna för europeisk statistik. Några av de förbättringsförslag som peer review-teamet lämnade sammanfaller även de, till viss del, med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Av dessa skäl finns det inte anledning att förvänta ytterligare åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskning. Riksrevisionens rekommendationer om att utreda statliga initiativ för att hantera bortfallsutvecklingen i statistiska undersökningar har visserligen inte hanterats, men det beror på att regeringen och SCB valt att hantera problemet med ökande bortfall i statistiska undersökningar på annat sätt.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?