Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I skrivelsen till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport (skr. 2015/16:165) framhöll regeringen att den delar Riksrevisionens bedömning att det är viktigt att kostnader för efterbehandling och avfallshantering från gruvverksamhet inte belastar staten och skattebetalarna. Regeringen menar emellertid att de exempel på otillräckliga säkerheter som Riksrevisionen lyfter fram inte är giltiga utifrån dagens lagstiftning.

Regeringen menar dock att granskningen bidrar till att identifiera möjliga förbättringar i det svenska systemet. Regeringen redogör i sin skrivelse för att den har påbörjat ett arbete med att utreda och analysera förutsättningarna för nya modeller i syfte att täcka kostnader för att avhjälpa miljöskador kopplade till gruvavfall.

Regeringen anser att det krävs en fördjupad analys för att bedöma om det föreligger någon risk avseende gruvverksamhet, såsom Riksrevisionen beskriver. Regeringen uppdrog den 7 april 2016 till Naturvårdsverket att analysera och förtydliga sin vägledning om och när utvinningsavfall bör klassificeras som farligt avfall i enlighet med Riksrevisionens rekommendation. Vidare uppdrog regeringen till Naturvårdsverket och SGU den 14 april 2016 att ta fram en strategi för att hantera gruvavfall som tar hänsyn till alternativa sätt att använda materialet och för efterbehandling i enlighet med Riksrevisionens rekommendation.

Regeringen delar inte Riksrevisionens bedömning att en prövning av kostnader för avfallshantering och efterbehandling i ett tidigare skede är mer ändamålsenlig än dagens prövning. Regeringen avser även fortsättningsvis att utvärdera och förbättra reglerna samt att främja en miljömässigt hållbar hantering av restprodukter och avfall. Regeringen meddelar också att den fått information om att länsstyrelserna välkomnar och ställer sig positiva till att ta fram gemensamma riktlinjer och arbeta med gemensamma principer och bedömningsgrunder gällande ekonomisk säkerhet.

Riksdagen lade vid sin behandling regeringens skrivelse till handlingarna.

Den 20 april 2017 redovisade Naturvårdsverket sitt uppdrag till regeringen avseende klassificering av utvinningsavfall. I sin skrivelse (NV-03308-16) föreslår Naturvårdsverket dels ändringar i avfallsförordningen och utvinningsavfallsförordningen, dels att myndigheten själv ska inleda ett arbete kring vägledning av utvinningsavfalls-förordningen. Den 14 september 2017 slutredovisade Naturvårdsverket och SGU sitt regeringsuppdrag om strategi för hantering av gruvavfall (NV-03195-16). Ett antal åtgärder föreslogs för att förbättra prövningssystemet, tillsynen, kompetensen och statistiken.

Den 1 juni 2017 tillsatte regeringen en utredning (dir 2017:59) med uppdrag att föreslå hur nuvarande system för säkerheter inom gruvverksamhet kan förbättras, ta fram förslag för att säkerställa att den ekonomiska säkerheten är tillräcklig, föreslå andra modeller för kostnadstäckning, analysera konsekvenser av gällande och föreslagna bestämmelser om säkerhet i en konkurssituation samt lämna nödvändiga författningsförslag. Bakgrunden till utredningen är Riksrevisionens granskning. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 juni 2018.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?