Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen anser att Riksrevisionens iakttagelser är relevanta, och delar uppfattningen att det finns åtgärder för myndigheterna att vidta för att polis och åklagare ska ha beredskap och förmåga att utreda och handlägga it-relaterade brott på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. De rekommendationer som Riksrevisionen riktar till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten är enligt regeringens mening adekvata.

Regeringen avser att noggrant följa Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens arbete på området och har inlett en dialog med myndigheterna om de rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat till myndigheterna. Regeringen överväger att vid behov begära närmare redovisning av hur Riksrevisionens rekommendationer tas om hand. Genom regeringens skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Justitieutskottet anser i likhet med regeringen att det är bra att Riksrevisionen riktar rekommendationer till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Utskottet är även positivt till att regeringen har inlett en dialog om de här frågorna med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Riksdagen lade rapporten till handlingarna. Riksdagen har bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Av regleringsbreven 2017 framkommer att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, med utgångspunkt i Riksrevisionens granskning av it-relaterade brott och en granskning av Brottsförebyggande rådet, ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att myndigheterna har tillräcklig kompetens och beredskap för att utreda it-relaterade brott. Av redovisningen ska det också framgå hur de båda myndigheterna arbetar för att sprida och implementera kunskap om it-relaterade brottslighet inom den egna verksamheten.

I december 2015 skriver Polismyndigheten på sin hemsida att man välkomnar de synpunkter som Riksrevisionen fört fram i granskningen och framhåller att det pågår ett arbete med att ta fram metodstöd, ett enhetligt arbetssätt och att höja både generell kompetens och specialisering inom it-området. För att stärka förmågan att arbeta mot it-brott och it-relaterad brottslighet ska bland annat ett nationellt it-brottscentrum inrättas vid Polismyndigheten. Viktiga utvecklingsområden är enhetliga metoder för arbetet i digital miljö och förmågan att omhänderta digital bevisning. Nationella riktlinjer för internetrelaterat polisarbete ska till exempel tas fram. Polisens nationella it-brottscentrum ska genom sin kompetens ge stöd till polisregionerna och förväntas på sikt skapa en ökad enhetlighet i arbetet med it-brott och it-relaterad brottslighet. Polismyndigheten framhåller behovet av kompetensutveckling inom it-området och att de måste utveckla och förstärka den brottsbekämpande verksamhetens förutsättningar avseende resurser, kompetens och teknik.

Åklagarmyndigheten refererar inte direkt till Riksrevisionens granskning men redovisar att myndigheten har vidtagit flera olika åtgärder för att höja kompetensen på it-området och därmed ge åklagarna bättre förutsättningar att utreda och lagföra brott, bland annat hot och kränkningar, som begås på internet.Det betonas också att it-utvecklingen och utvecklingen av brottsbekämpningen ställer successivt nya krav på olika former av rättsligt stöd för åklagarna i arbetet med dessa ärenden.

Uppdaterad: 23 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?