Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen granskade om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten fungerar effektivt. Granskningen visar att den ansvariga kontrollmyndigheten, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun), har fått förutsättningar att bedriva kontrollverksamheten på ett effektivt sätt och att myndigheten utför de uppgifter den har enligt lag och förordningar. Granskningen visar också att försvarsunderrättelsemyndigheterna tar Siuns synpunkter på allvar och genomför åtgärder i enlighet med Siuns beslut. Det finns dock delar av Siuns kontrollverksamhet som behöver utvecklas, exempelvis dokumentationen av arbetsprocessen och kontrollärendena samt tydlighet i besluten.

Riksrevisionen rekommenderade Siun och Försvarsmakten att:

  • bedöma var försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs inom Försvarsmakten.

Riksrevisionen rekommenderade Siun att:

  • ta fram dokumentation om de metoder som används i granskningsverksamheten och nya rutiner för att pröva vilken dokumentation som ska sparas i akten för varje kontrollärende
  • se över formuleringarna i sina beslut för att göra dessa tydligare.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen med Riksrevisionens iakttagelse att en väl fungerande kontroll av försvarsunderrättelseverksamheten är central med hänsyn till den höga sekretess som omgärdar verksamheten. Vidare konstaterade regeringen att rekommendationerna vänder sig till Siun och Försvarsmakten, och att myndigheterna sedan tidigare arbetar med flera av de åtgärder som Riksrevisionen rekommenderar. Regeringen angav att den skulle hålla sig informerad om Siuns fortsatta arbete, men att det inte fanns skäl att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av rapporten. Regeringen angav att ärendet avslutades i och med skrivelsen.

Utskottet delade Riksrevisionens samlade bedömning, i likhet med regeringen, att Siun fått de förutsättningar och medel som myndigheten behöver för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Utskottet ville dock framhålla att gränsdragningen mellan försvarsunderrättelseverksamheten och annan verksamhet måste vara tydlig och att det därför är viktigt att omhänderta Riksrevisionens rekommendation rörande gränsdragningen. Utskottet instämde dock i regeringens bedömning att det inte var nödvändigt att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av rapporten.Riksdagen välkomnade i sin skrivelse regeringens utfästelse att hålla sig informerad om Siuns fortsatta utvecklingsarbete.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

Regeringen redovisar årligen i en skrivelse till riksdagen resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten som genomförts under året. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen har begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelsetjänsten. Av dessa skrivelser framgår att regeringen håller sig informerad om Siuns arbete. Inga ytterligare åtgärder från regeringen har vidtagits med anledning av Riksrevisionens granskning eller som resultat av den löpande informationen från myndigheten.

Siun gavs möjlighet att yttra sig inför regeringens skrivelse, och myndighetens syn presenteras i skrivelsen. Myndigheten redovisar även sina åtgärder med anledning av rekommendationerna i sin årsredovisning för 2015 och i ett skriftligt underlag med anledning av denna uppföljning. Siun framhöll att klargörandet av vilken verksamhet som är försvarsunderrättelseverksamhet är en grundläggande fråga som myndigheten arbetar kontinuerligt med. Samma frågeställning kan uppstå även hos de andra försvarsunderrättelsemyndigheterna, varför Siun har att göra samma bedömning även hos dessa myndigheter, i förekommande fall.

Vidare framförde Siun att myndigheten som en del av den planerade verksamheten arbetat med att dokumentera förutsättningarna för sin kontroll. Myndigheten bedömer att detta arbete omhändertar Riksrevisionens rekommendation. När det gäller rutiner för vad som ska sparas i akterna för kontrollärendena uppger Siun att myndigheten under 2015 har utformat rutiner för att underlätta framtida utvärdering och uppföljning. Siun har stor respekt för att myndighetens verksamhet måste gå att följa upp och utvärderas och har lagt kraft på att underlätta det. Samtidigt är det en grundläggande skyldighet för Siun att upprätthålla säkerheten kring verksamheten. Siun arbetar kontinuerligt för att balansera dessa två intressen.

Siun framhöll att myndigheten fortlöpande arbetar med att förbättra utformningen av besluten, och att myndigheten i samband med detta har beskrivit på sin webbplats hur vissa begrepp ska tolkas. Siun remitterar alltid ärendebeskrivningen till myndigheten innan beslut fattas för att säkerställa att ärendebeskrivningen är korrekt, för att undvika missförstånd. Med anledning av Riksrevisionens rapport har dessutom klarspråksutbildning kommit att bli en del av kompetensutvecklingen.

Siuns uppfattning är att verksamhetens kvalitet har stärkts i och med att samtliga av Riksrevisionens rekommendationer har omhändertagits.

Avslutande bedömning och kommentarer

Rapporten verkar ha tagits emot väl av såväl regeringen som Siun. Enligt Siun innebar Riksrevisionens granskning ett stort mervärde för myndigheten, som kunde använda slutsatserna för att ytterligare utveckla verksamheten. Siun uppger att de även idag har fortsatt nytta av granskningen.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?