Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten (skr. 2015/16:66) delade regeringen bedömningen att skuldsaneringssystemets effektivitet behövde förbättras. Regeringen hänvisade bland annat till sin nya strategi mot överskuldsättning (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 18) och angav att man tagit hänsyn till Riksrevisionens iakttagelser i arbetet med den. I strategin framgick regeringens avsikt att ge Konsumentverket i uppdrag att verka för samarbete mellan olika samhällsaktörer för att motverka problem med skulder. Ett sådant uppdrag utfärdades i maj 2016 (Fi 2016/00958/KO). I sin årsredovisning för 2016 anger Konsumentverket att myndigheten har inlett arbetet genom att tillsammans med Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen kartlägga det befintliga stödet som erbjuds personer som riskerar att bli eller är överskuldsatta och därigenom identifiera ytterligare behov av samverkan.

I skrivelsen informerade regeringen också om sin avsikt att lämna en proposition till riksdagen med förslag på åtgärder för att förbättra kunskapen om skuldsanering i samhället och att göra det möjligt för fler att genomgå skuldsanering. Propositionen överlämnades i mars 2016 (prop. 2015/16:125). I propositionen föreslår regeringen en ny skuldsaneringslag med syfte att bland annat förenkla ansökningsprocessen och göra det möjligt att ta sig igenom skuldsaneringsförfarandet snabbare. I propositionen föreslogs också ett förtydligande av kommunernas skyldighet att ge budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer samt ett förtydligande av Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsansvar över den rådgivningen.

I propositionen om ny skuldsaneringslag föreslogs även att Kronofogdemyndigheten ska lämna information om skuldsanering till svårt skuldsatta personer och att uppgifter ska få behandlas i myndighetens databaser för detta ändamål. Riksdagen beslutade i enlighet med förslagen i propositionen (bet. 2015/16:CU19 och rskr. 2015/16:235). För att säkerställa att Kronofogdemyndigheten har kapacitet för att hantera skuldsaneringsärendena förstärktes myndighetens anslag i budgetpropositionen för 2016.

När det gäller kvaliteten på tillgänglig statistik konstaterade regeringen i sin skrivelse att det finns statistik att tillgå men att den inte ger en heltäckande bild av problemets omfattning. Regeringen poängterade därför vikten av att berörda aktörer fortsätter utveckla och använda olika former av statistik och beslutsunderlag i det fortsatta arbetet med överskuldsättning. Regeringen ansåg dock inte att det var aktuellt att ändra principerna för finansieringen av de insatser som görs inom skuldsaneringssystemet.

I behandlingen av regeringens skrivelse såg riksdagen positivt på de åtgärder som regeringen avsåg att vidta med anledning av Riksrevisionens iakttagelser, och skrivelsen lades till handlingarna.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?