Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Regeringen behandlade granskningen i skrivelse 2015/16:61 där den i stora delar instämde i Riksrevisionens bedömning avseende redovisningen av statens nettoförmögenhet. Regeringen anser dock inte att överskådligheten blir bättre genom att sammanställa hur olika redovisningar hänger ihop, och vilka definitioner och regelverk som skiljer dem åt. I de fall redovisningarna överlappar varandra bör det finnas en förklaring till varför redovisningarna skiljer sig åt. Av den anledningen menar regeringen att redovisningen i årsredovisningen för staten bör förtydligas.

Vidare framhåller regeringen att den kontinuerligt arbetar med att förbättra tydligheten och transparensen i sin redovisning av statens och den offentliga sektorns nettoförmögenhet. Regeringen har vidtagit flera åtgärder med detta syfte. Bland annat har redovisningen av den offentliga nettoförmögenheten, där även de reala tillgångarna ingår, utökats i de ekonomiska propositionerna. Redovisningen har också utökats till att omfatta olika tillgångsslag samt en uppdelning av respektive delsektors tillgångar och nettoförmögenhet. Därmed ges en översiktlig bild av den förväntade utvecklingen av såväl statens som hela den offentliga sektorns totala tillgångar, skulder och nettoförmögenhet.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns behov av att förbättra den information som lämnas till riksdagen om risker i bolagen med statligt ägande som kan påverka värdet av aktieinnehavet och därmed framtida utdelningar från dessa bolag till staten. Regeringen anser dock inte att det är lämpligt att utöka redovisningen till att omfatta alla statliga tillgångar och all information som regeringen lämnar till riksdagen i andra sammanhang, exempelvis i budgetpropositioner och årsredovisningen för staten. Regeringen har därför valt att utveckla informationen om risker i de statliga bolagen inom ramen för skrivelsen Redogörelse för företag med statligt ägande.

Regeringen anser att granskningsrapporten i och med skrivelsen är färdigbehandlad. I behandlingen av skrivelsen konstaterar finansutskottet att Sverige har stora finansiella tillgångar och att det är viktigt att redovisningen av statens tillgångar och förmögenhet är relevant och transparent. Utskottet konstaterar vidare att regeringen arbetar med att förbättra redovisningen och att Statistiska centralbyrån fr.o.m. mars 2016 marknadsvärderar de onoterade statliga bolagen i finansräkenskaperna. Utskottet föreslår att skrivelsen ska läggas till handlingarna. Riksdagen bifaller utskottets förslag.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?