Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I skrivelsen till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport (skr. 2015/16:45) framhöll regeringen att den instämmer i Riksrevisionens sammanfattande bedömning att det finns vissa brister i systemet för tillsyn över transporter av farligt avfall. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att tillsynsansvaret över transporter av farligt avfall ska vara tydligt organiserat, och beslutade därför om en ändring i miljötillsynsförordningen (2011:3) som tydliggör fördelning av tillsynsansvaret så att tillsynsansvaret koncentreras till länsstyrelserna i de fem län där de flesta gränsöverskridande avfallstransporter sker via hamnar och gränsövergångar.

Regeringen ger också de fem länsstyrelserna i uppdrag att föreslå hur den kompetens som är nödvändig för tillsyn kan göras tillgänglig för de samverkande myndigheterna dygnet runt. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning av den bristande avfallsstatistiken och avsaknad av ett sammanhållet system för spårbarhet, men bedömer att en tidigareläggning av ett uppdrag till Naturvårdsverket skulle påverka arbetets kvalitet. Regeringen kommer emellertid att fortsätta att arbeta för att säkerställa att ett välfungerande system för spårbarhet och avfallsstatistik införs. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det finns ett behov av en kartläggning av illegala avfallstransporter. Regeringen gav därför fem länsstyrelser i uppdrag att kartlägga arten och omfattningen av illegala avfallstransporter. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning av behovet av att utreda den svenska straffbestämmelsen i miljöbalken om otillåtna avfallstransporter behöver ändras. Regeringen kommer att ta hänsyn till Riksrevisionens iakttagelser i det fortsatta arbetet med straffbestämmelser. Regeringen anser som en följd av skrivelsen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Länsstyrelserna redovisade sitt uppdrag om tillgänglighet dygnet runt och kartläggning av illegala gränsöverskridande avfallstransporter i september 2016. Länsstyrelserna föreslog att tillgängligheten dygnet runt skulle lösas med tillskott av medel till de fem länsstyrelser som har ett särskilt ansvar. I sin budgetproposition för 2018 föreslog regeringen ökade medel till länsstyrelserna i enlighet med förslaget från länsstyrelserna.

Regeringen lade i oktober 2016 fram en promemoria, Otillåten avfallstransport, (M2016/01623/R) om översyn av straffbestämmelser för bl. a. otillåten gränsöverskridande avfallstransport. Promemorian är en följd av Riksrevisionens granskning och underlag från Åklagarmyndigheten. Promemorian har remitterats fram till januari 2017.

Det uppdrag som Naturvårdsverket hade när granskningen genomfördes om spårbarhet och avfallsstatistik har rapporterats till regeringen (NV 00316-15). I sin budgetproposition för 2018 har regeringen föreslagit ökade medel för att förbättra avfallsstatistik och spårbarhet.

Naturvårdsverket har tillsammans med fem länsstyrelser – Tullverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten – tagit fram en handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter (2017-02-07). Arbetssättet är nytt. Planen ska uppdateras årligen under en treårig försöksperiod. Planens syfte är att strukturera, planera och prioritera för att tillsynen ska vara effektivare.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?